BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Łomża, 11 sierpnia 2020 r.

WGP.6733.19.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2020 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.19.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej PEØ90 wraz z hydrantem nadziemnym DN80, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 224/15,
obręb Giełczyn, gmina Łomża. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2
w godzinach 7:45-15:45 w dni robocze. Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

— na tablicy ogłoszeń wsi Giełczyn, gm. Łomża,

 

 

Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 17 sie 2020 09:31
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sie 2020 09:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 wrz 2020 08:02
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 85 razy