BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Łomża, 06 sierpnia 2020 r.

WGP.6733.24.2020

                                                                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Polską Spółkę Gazownictwa
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Kamil Żelechowski , wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowa gazociągu średniego ciśnienia, planowanego do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 183/2 i 183/8 oraz część dz. nr 186,
obręb Stara Łomża Nad Rzeką, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 7:45-15:45.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

- na tablicy ogłoszeń wsi Stara Łomża Nad Rzeką,

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

  mgr Grażyna Paluszkiewicz
Naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

Data powstania: poniedziałek, 17 sie 2020 10:19
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sie 2020 09:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 wrz 2020 08:02
Opublikował(a): Aneta Sasińska-Gromak
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 85 razy