BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania

Łomża, 21 lipca 2020 r.

WGP.6220.28.2019

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łomża

 

Działając na podstawie:

 

  • 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania,

 

  • 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia społeczeństwo,

 

że w dniu 20 lipca 2020 r. wydana została decyzja WGP.6220.28.2019 Wójta Gminy Łomża ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „bazy magazynowo – wytwórczej w miejscowości Stare Sierzputy” w granicach działek oznaczonych nr 8/6 i 14/16 w obrębie gruntów wsi Stare Sierzputy, gm. Łomża.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem/opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Starostwa Powiatowego w Łomży w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój Nr 1. Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym.

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Stare Sierzputy
  2. a/a

 

 

 

Sporządził:

Bartosz Wiktorzak

podinspektor

tel. 864737321

Data powstania: wtorek, 21 lip 2020 11:18
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2020 11:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 sie 2020 10:19
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 144 razy