BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

                                                                                                               Łomża, 08 lipca 2020 r.

 

WGP.6220.6.2018                                                                                                                       

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o zebraniu pełnego materiału dowodowego.

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) informuje się, iż został zebrany materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej” na terenie obejmującym działkę nr ewid. 270 obręb Giełczyn, gmina Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w miejscowości Giełczyn. Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1 w godzinach 745-1545. Można się tam również zapoznać z dokumentacją w powyższej sprawie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

Z up. Wójta

 

  mgr Dorota Pazik

 Sekretarz Gminy

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Łomża, 18-400 Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
    - strona internetowa www.gminalomza.pl/bip

      - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża

  1. Tablica ogłoszeń wsi Giełczyn
  2. a/a

 

 

 

 

 

Sporządził:

Bartosz Wiktorzak –podinspektor

tel. 86/4737321

Data powstania: środa, 8 lip 2020 12:00
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2020 11:25
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2020 08:53
Opublikował(a): Bartosz Wiktorzak
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 145 razy