BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża, uchwalonej Uchwałą Nr XV/136/20 Rady Gminy Łomża z dnia 19 czerwca 2020 r.

Z treścią przyjętego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy ooś, a także z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy ooś, zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a w Łomży, w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) informuję, że zmiana studium została opublikowana w BIP-ie organu na stronie: www.gminalomza.pl/bip w zakładce: Prawo miejscowe > Uchwały Rady Gminy > kadencja VIII – 2018 r. > Uchwała Nr XV/136/20

 

Wójt Gminy Łomża

Piotr Kłys