BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju znak DLI-I.7621.12.2019.SG.22 (DLI.1.6621.4.2018.IS) z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego umożliwiającego zakończenie przedmiotowego postępowania w sprawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 18/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. znak: AB-I7820.2.6.2017.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 – miejscowość Nowogród do km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża, pow. Łomżyński, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski”, a strony mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Pliki do pobrania: