BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Jarosława Kruszewskiego zam. ul. Łomżyńska 39, 18-400 Jednaczewo, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie obejmującym części dz. nr 1173/4, 1297/1 i 1172 obręb Jednaczewo, gm. Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 7:45-15:45.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

- na tablicy ogłoszeń wsi Jednaczewo,

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

Data powstania: czwartek, 19 mar 2020 13:05
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2020 13:12
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 231 razy