BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, siedziba: ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika i parkingów, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 171/2 obręb Wygoda, gm. Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 7:45-15:45.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

- na tablicy ogłoszeń wsi Wygoda,

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

Data powstania: czwartek, 19 mar 2020 13:04
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2020 13:13
Opublikował(a): Elżbieta Kulesza
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 456 razy