BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju nr DLI.7621.5.2019.ML.26 (DLI.2.6621.12.2018.ML) z dnia 11 marca 2020 r.

o podjęciu zawieszonego postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr2017 z dnia 27 grudnia 2017 r., znak AB-I.7820.2.8.2017.MB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski w gm. Łomża od km 56+272 – granicy miasta Łomża, powiat łomżyński, o tym, że został zgromadzony materiał dowodowy umożliwiający zakończenie przedmiotowego postępowania odwoławczego w sprawie ww. decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 19/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r., a strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenie niniejszego zawiadomienia.