BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁOMŻA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2020 r.
Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową gazociągu średniego ciśnienia o śr. dn 40 w technologii polietylenowej, na terenie obejmującym części dz. nr 210/43, 210/11, 226/1, 226/3, 218 obręb Stara Łomża Nad Rzeką , gm. Łomża.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 2 w godzinach 7:45-15:45 w dni robocze. Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Stara Łomża Nad Rzeką, gm. Łomża.

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2020 13:27
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2020 13:38
Opublikował(a): Marcelin Przesław
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 214 razy