BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j.) oraz uchwały Rady Gminy Łomża Nr VII/60/19 z dnia 30 maja 2019 r. wyklada się do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin w miejscowościach Boguszyce, Kisiołki, Konarzyce i Podgórze wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach od 06.02.2020r. do 28.02.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łomży ul. M. Skłodowskiej Curie 1a pokój nr 2 w godzinach od 7:45 do 15:45 oraz na stronie internetowej gminy www.gminalomza.pl

Pliki do pobrania: