BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łomża

Łomża, 15 lipca 2019 r.

WGP.6733.9.2019

                                                                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na żądanie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Artur Perkowski, ul. Kościukowska 48, 16-070 Choroszcz, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, którego przedmiotem jest budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4kV, napowietrznej
i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym dz. 187 i części dz. nr 321/10, 520, 209, 212/2, 188/1, 182/8, 183/3, 184/2, 186, 130/5, 130/6, 177/2 i 133 obręb Stare Kupiski, gm. Łomża oraz dz. nr 1009/2 i części dz. nr 920, 1011/3, 1011/2, 1011/1, 1010/2, 921 i 802 obręb Nowe Kupiski, gm. Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, pokój nr 1, 2 w godzinach 7:45-15:45.

Z up. Wójta

 

mgr Dorota Pazik

Sekretarz Gminy

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Stare Kupiski, Nowe Kupiski

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 lip 2019 10:59
Data opublikowania: środa, 17 lip 2019 08:57
Opublikował(a): Iwona Bałdyga
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 546 razy