BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

Gmina Łomża zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie wyboru biegłego rewidenta w celu wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Z ludźmi i dla ludzi – partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomża na lata 2018-2022” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża, tel. (086) 224 50 05 

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl 

www.gminalomza.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Kod CPV: 79.21.20.00-3

Biegły rewident dokona badania przygotowanego sprawozdania finansowego za okres realizacji projektu od dnia 01.07.2017 - 29.12.2017 r. (termin zgodny z umowa o dofinansowanie), składanego do Urzedu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokół z badania sprawozdania końcowego wg udostępnionego przez zamawiającego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz wykona pisemną opinię w sprawie rzetelności i prawidłowości przedstawionego sprawozdania. 

Badanie powinno obejmować:

a) ocenę prawidłowości poniesionych wydatków  projektu, zgodnie z Procedurą udzielania zamówień przez dotacobiorców, stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie projektu

b) zgodność kategorii poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi

c) kompletność dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki 

d) zgodność wydatków projektu przedstawionych w sprawozdaniu finansowym z wydatkami w wyodrębionej dla projektu ewidencji księgowej

e) zachowanie terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji

f) zachowanie terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji

g) poprawność dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki

h) poprawność dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansowach publicznych i ustawą o rachunkowości 

Wartość umowna projektu: 106 879,47 zł

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

3.1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu:

- ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposaidająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące współniem o ile spełniają warunki okreslone w zapytaniu

- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

3.2. Dysponowanie odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zonowiązani są przedłozyć odpowiednie dokumenty w formie kserokopii za zgodność z oryginałęm (zgodnie z załącznikiem nr 3)

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania:

- biegłym rewidentem - osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów, o których mowa w art.5  ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000).

3.3. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem skadania ofert

- dokumenty/ poświadczenia potwierdzające spełnienei warunków wskazanych w pkt. 3.1.-3.2.

IV. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

4.1. Opis sposobu obliczania ceny:

a) podana w ofercie cena musi obejmowac wszelkie koszta jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia

b) cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w okreslonym terminie wraz z podatkiem VAT

c) cenę ofertową należy podać w PLN

d) w ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wokreslonym terminie

e) każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będa odrzucone. 

4.2. Spośród ofert nieodrzuconych przez Zamawiającegom wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie nastepujących kryteriów oceny ofert:

Cena (c) - 90%

NCx90/C

gdzie: NC- najniższa zaoferowana cena, C - cena oferty punktowanej 

 

Doświadczenie zawodowe (D) - 10 %

Doświadczenie zawodowe (usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków unijnych lub badaniu sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w okresie ostatnich trzech lat) - wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 4. 

Drugie kryterium oceny ofert na wykonanie usługi będzie liczone następująco:

0-1 usługa - 0 pkt.

2-3 usługi - 5 pkt 

powyżej 3 usług - 10 pkt. 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszegow arunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie kserokopii za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie.

Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z obu kryteriów. 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, OKRES ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Oferta na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn. "Z ludźmi i dla ludzi - partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Łomża na lata 2018 - 2022" (oferta cenowa na załączonym formularzu - Zał. 1 wraz z niezbędnymi załącznikami) powinna zostać dostarczona w zamknietej kopercie opisanej: 

Oferta na wykonanie usługi - przeprowadzenie przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdań finansowych z z realizacji projektu pn. "Z ludźmi i dla ludzi - partycypacyjne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomża na lata 2018-2022"

do Sekretariatu UG Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża, pok. nr 4 do dnia 29 listopada, godz. 12.00

lub drogą elektroniczną w postaci nieedytowanej (PDF, JPG itd) na adres: sekretariat@gminalomza.pl, również do dnia 29 listopada do godz. 12.00.

Formularze przesłane emailem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zescanowane.

2. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będa rozpatrywane.

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę

4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 

VI. OSOBY DO KONTAKTU:

Katarzyna Modzelewska - inspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych

tel. (086) 224 50 05, email: kmodzelewska@gminalomza.pl

VII. INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE

Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://gminalomza.pl/bip

Pliki do pobrania: