Strona główna » Dla mieszkańców » Organizacje pozarządowe
23
sty
2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomża w 2024 r.

w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 422/24
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomża w 2024 r. w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

       Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIX/445/23 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 3 listopada 2023 r. poz. 5529), Uchwały Nr LI/455/23 Rady Gminy Łomża
z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającej Uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2024 r. poz. 226) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomża w 2024 r. w zakresie:

1) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Regulamin przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Łomża przez organizacje pozarządowe

i inne uprawnione podmioty na rok 2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

3) na stronie internetowej Gminy Łomża (gminalomza.pl).

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

mgr Piotr Kłys

 

Załączniki: https://gminalomza.pl/bip/index.php?wiad=8604

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.