Strona główna » Dla mieszkańców
6
lut
2020

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j.) oraz uchwały Rady Gminy Łomża Nr VII/60/19 z dnia 30 maja 2019 r. ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin w miejscowościach Boguszyce, Kisiołki, Konarzyce i Podgórze wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach od 06.02.2020r. do 28.02.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łomży ul. M. Skłodowskiej Curie 1a pokój nr 2 w godzinach od 7:45 do 15:45 oraz na stronie internetowej gminy www.gminalomza.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.02.2020r. w pokoju nr 15 Urzędu o godzinie 12:00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łomża adres: 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2020r. Uwagi mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@gminalomza.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

  • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wiadomość opublikowana przez: Administrator

Załączniki

  1. diagnoza
  2. kierunki
  3. prognoza

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.