Strona główna
Witam Panie Wójcie,
czy jest realna szansa na utwardzenie drogi w Giełczynie przy ulicy Górzystej (działka nr 185/8). Obecnie dojazd do posesji (działki nr 185/10 i 185/9) nie jest możliwy. Ostatnie wyrównanie pogorszyło stan tej drogi.
Witam,
Niestety w tym roku w budżecie gminy nie ma już środków na utwardzenie drogi, o której Pani pisze. Możliwe jest jedynie jej wyrównanie. Przyjęliśmy zasadę, że potrzebę wyrównania drogi należy zgłaszać do sołtysa wsi.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-11-05 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-09
Link do pytania: pytanie.php?id=222

Dlaczego jednostka projektowa nie uzgadniała wykonanej dokumentacji z zamawiającym tj. użytkownik, który ponosił koszt dokumentacji ?
Witam,
zakładając, że pytanie dotyczy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, uprzejmie informuję, że dokumentacja projektowa została wykonana przez podmiot zewnętrzny w oparciu o analizę zużycia energii elektrycznej, zapotrzebowanie cwu uzależnione od ilości osób z niej korzystających oraz wizji terenowej, podczas której można było uzgodnić potrzeby i rozwiązania techniczne. W związku z mocno ograniczonym czasem na sporządzenie i dostarczenie wniosku o dofinansowanie, dokumentacja została dostarczona przez wykonawcę do Urzędu Gminy Łomża, gdzie można się z nią zapoznać. Zainteresowani mieszkańcy byli informowani o zasadach przystąpienia do projektu. W razie kolejnych pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się bezpośrednio z pracownikami urzędu, pok. nr 11A lub telefonicznie 86 224 50 05.

pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-11-08 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-09
Link do pytania: pytanie.php?id=224

W związku z uzyskaniem przez Gminę Łomża dofinansowania na budowę paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów solarnych proszę o informację kiedy zostanie wykonana dokumentacja projektowa na ww. zadania ? Czy koszt uzależniony będzie od rozstrzygnięcia przetargu ?
Witam,
Gmina Łomża uzyskała dofinansowanie na budowę paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów solarnych na 57 zestawów solarnych i 58 zestawów fotowoltaicznych. W miesiącu marcu br. została wykonana dokumentacja projektowa dla poszczególnych osób, które zakwalifikowały się do projektu. Na podstawie indywidualnych projektów dla poszczególnych instalacji opracowana została koncepcja techniczna, która była niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Do końca stycznia 2018 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-11-06 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-08
Link do pytania: pytanie.php?id=223

Panie Wójcie,
działka, na której znajduje się mój dom w ewidencji gruntów jest budowlana, znajduje się na niej także piwnica służąca do przechow. produktów rolnych. Czy muszę płacić podatek od nieruchomości , jeżeli służy ona do celów wyłącznie rolnych?
pozdrawiam
Witam,
powinna Pani płacić podatek za budynki, które znajdują się na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej i oznaczone w ewidencji gruntów i budynków literą „B”. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łomża Nr XXXVI/194/13 z dnia 13 listopada 2013 r., zwalnia się budynki mieszkalne rolników położone na gruntach gospodarstw rolnych. Natomiast jeśli chodzi o budynki gospodarcze reguluje to art. 7 § 1 pkt. 4 lit. B „Zwalnia się budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalność rolniczej”.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys

Pytanie z dnia: 2017-10-18 |
ostatnia aktualizacja: 2017-10-19
Link do pytania: pytanie.php?id=221

Panie Wójcie!
Czy jest monitorowana przez Pana podległych pracowników(sołtysów) ilość przebywających i mieszkających na pobyt czasowy na terenie Gminy Łomża obcokrajowców.
Czy osoby wynajmujące im pomieszczenia noclegowe w Siemieniu, Podgórzu, Stara Łomża , odprowadzają od nich należne podatki?
Witam,
na terenie gminy Łomża aktualny meldunek czasowy posiada pięciu obcokrajowców. Jednocześnie informuję, że nie jest odprowadzany podatek od nieruchomości w związku z wynajmem pomieszczeń noclegowych w Siemieniu, Podgórzu i Starej Łomży, tzn. nikt z podatników nie zgłosił takiego faktu. Zgodnie z art. 1A ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za działalność gospodarczą nie uznaje się wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza pięciu. Wynajem pokoi gościnnych turystom nie prowadzi więc do konieczności opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynku mieszkalnego lub jego części według stawek właściwych dla działalności gospodarczej.

Pozdrawiam,
Piotr Kłys
Wójt Gminy Łomża
Pytanie z dnia: 2017-09-06 |
ostatnia aktualizacja: 2017-09-08
Link do pytania: pytanie.php?id=220

panie wujcie co z drogą na szablak od jednaczewa tak walczyłeś z poprzednim wujtem i z poboczem do kupisk
Witam,
Odpowiadając na zadane pytanie - w imieniu wójta - wyjaśniam, że sprawa przystąpienia do przebudowy drogi powiatowej nr 1904 B (ul. Grobla Jednaczewska, ul. Nadnarwiańska, ul. Zamiejska) – Jednaczewo – Szablak – Nowogród (ul. 11-go Listopada) nie była przedmiotem walki z poprzednim wójtem. Sprawa przebudowy tej drogi była zgłaszana od wielu lat i obecny wójt – będąc jeszcze radnym Rady Gminy Łomża – wiele razy wnioskował o przystąpienie do tej inwestycji.
29 października 2012 r. ówczesna Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli udzielenia powiatowi łomżyńskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi. Propozycja ta nie została przez Powiat przyjęta do realizacji ani w roku 2012, ani w 2013. W roku 2013 pojawiła się wola współpracy we wspólnym finansowaniu opracowania dokumentacji, ale na drogę powiatową nr 1937 B Łomża (ul. Rybaki, ul. Zdrojowa) – Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo – do drogi wojewódzkiej nr 679. 27 lutego 2015 r. Rada Gminy ponownie podjęła uchwałę upoważniającą Wójta Gminy Łomża do podpisania porozumienia w sprawie udzielenia przez Gminę Łomża pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Tym razem porozumienie zostało 30 marca 2015 r. podpisane. Projektant, który opracowywał dokumentację zgłaszał jednak kilkakrotnie problemy z jej opracowaniem i 23 października 2015 r. na spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych ustalono, że Gmina Łomża pokryje zwiększone – w związku z tymi problemami – koszty na opracowanie dokumentacji, a Zarząd Dróg Powiatowych podejmie działania mające na celu pomoc projektantom w ich rozwiązaniu. Niestety – w wyniku braku skutecznego działania Zarządu Dróg Powiatowych – projekt nie został ukończony w 2015 roku i Gmina Łomża zmuszona była swoją część dotacji na to zadanie zwrócić do budżetu. w związku z tym środki zaplanowane w budżecie Powiatu również zostały niewykorzystane.
W roku 2016 Rada Gminy ponownie podjęła uchwałę o przeznaczeniu stosownej kwoty na dofinansowanie opracowania dokumentacji, aby można było ten etap zakończyć. Pracownicy Urzędu Gminy czynnie zaangażowali się w zorganizowanie 23 czerwca 2016 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz udzielali wszelkich informacji i pomocy projektantom – mimo, że 13 czerwca 2016 r. odbyło się w gabinecie Starosty Łomżyńskiego spotkanie z udziałem Wójta Gminy Łomża, Starosty Łomżyńskiego i radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego, na którym sprzeciw co do realizacji tego zadania wyraził poprzedni wójt, który obecnie jest radnym powiatu. Wszystko w tym celu, aby projekt został jednak opracowany. Niestety, nie zostały przeznaczone na ten cel środki w budżecie Powiatu. W związku z tym Wójt Gminy Łomża wystąpił 27 czerwca 2016 r. do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z prośbą o umieszczenie tego zadania w budżecie Powiatu. Rada Powiatu Łomżyńskiego nie przychyliła się do prośby. Skutkiem takich działań jest zaniechanie projektowania drogi w najbliższym czasie. Gmina Łomża jednak z determinacją będzie podejmować działania zmierzające do rozpoczęcia tej budowy i mamy nadzieję, że w niedługim czasie powrócimy do sprawy opracowania dokumentacji, a następnie rozpoczęcia robót – tym bardziej, że budową tą zainteresowany jest również samorząd Nowogrodu.
Odnośnie poboczy, to wyjaśniam, że przedmiotem sporów z poprzednim wójtem nie była też nigdy sprawa poboczy do Kupisk. Informuję jednak, że pobocza wzdłuż drogi gminnej od Jednaczewa do Starych Kupisk zostały w ostatnich dniach wyremontowane.

Z up. Wójta
inż. Krystyna Lipińska
Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Pytanie z dnia: 2017-05-12 |
ostatnia aktualizacja: 2017-06-13
Link do pytania: pytanie.php?id=219

Panie Wójcie,

Czy jest możliwość wyodrębnienia działek, które duże rodziny mogłyby kupować z bonifikatą w cenie?
Klika gmin już realizuje tego typu politykę zarządzania gruntami (min. Gmina Czerwonak).
Myślę, że tego typu rozwiązanie przyczyni się do pozostawania części dzieci na wsi.

Pozdrawiam
Witam,
gmina Łomża obecnie nie rozważa przedstawionych w pytaniu możliwości, ponieważ nie dysponuje odpowiednimi gruntami.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-03-24 |
ostatnia aktualizacja: 2017-03-30
Link do pytania: pytanie.php?id=218

Panie Wójcie ponawiam pytanie odnośnie upublicznienia na stronie internetowej rejestru zawartych umów oraz wszystkich zapytań ofertowych, które są ogłaszane w gminie Łomża.
Witam,
po dokonaniu ponownej analizy prawnej przepisów obowiązujących w materii dotyczącej przedstawionego pytania, Urząd Gminy Łomża w Biuletynie Informacji Publicznej nie będzie w obecnym czasie publikować wszystkich podpisanych umów czy zapytań ofertowych, z uwagi na brak podstawowej regulacji nakładającej na jednostkę taki obowiązek. Możliwości techniczno-organizacyjne jednostki też są ograniczone. Zaznaczam, że wszystkie obowiązkowe dane, tj. zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro, są umieszczane w BIP-ie.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-02-02 |
ostatnia aktualizacja: 2017-02-15
Link do pytania: pytanie.php?id=52

Czy Gmina Łomża będzie dofinansowywać wymianę kotłów węglowych ?
Dzień dobry,
Samorząd Gminy Łomża obecnie nie finansuje wymiany kotłów. Gmina ma możliwość pozyskania zewnętrznych środków na dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na niskoemisyjne, w tym automatycznych kotłów na węgiel i biomasę. Na bieżąco śledzimy zmiany prawne i programy zewnętrzne, z których mogliby bezpośrednio skorzystać mieszkańcy. Na chwilę obecną rząd przygotowuje program „Czyste Powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem. Przewiduje on m.in. oczyszczenie rynku z najgorszych paliw oraz wsparcie w wymianie starych pieców.
Dotychczas dofinansowanie do wymiany pieców węglowych było oferowane z programu KAWKA realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten program został jednak wygaszony przez obecne władze NFOŚiGW, które pracują nad nową ofertą w tym zakresie, finansowaną ze środków krajowych m.in. w ramach Programu Region. Program preferencyjnego finansowania inwestycji w ekologiczne źródła ogrzewania wdrażane będą przez poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.
Zanieczyszczenie powietrza to problem, z którym mierzą się gminy i regiony w całej Polsce. Również w województwie podlaskim możemy obserwować niekorzystne tendencje związane z tym zjawiskiem. Gmina Łomża na bieżąco poszukuje źródeł zewnętrznego finansowania, w celu wykorzystania innych źródeł energii, w tym odnawialnych.
Jeśli zaistnieje możliwość aplikowania Gminy Łomża o środki zewnętrzne, stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża.

Pozdrawiam.
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-02-02 |
ostatnia aktualizacja: 2017-02-07
Link do pytania: pytanie.php?id=51

Witam. Czy istnieje możliwość wysypania/wyrównania ulicy Olszowej w Konarzycach. Obecnie jest ona w złym stanie, jest na niej wiele głębokich dziur wpływających negatywnie na stan techniczny poruszających się tą drogą pojazdów.
Dzień dobry
Odpowiadając na pytanie w sprawie możliwości naprawienia nawierzchni drogi gminnej nr 105 787 B ulica Olszowa we wsi Konarzyce informuję, że – po dokonaniu wizji lokalnej w terenie – pracownicy Urzędu Gminy Łomża ustalili, iż nawierzchnia na ulicy Olszowej jest utwardzona żwirem i powstały na niej jedynie wyboje, które można usunąć poprzez wyrównanie nawierzchni równiarką. Nie dotyczy to – niestety – nawierzchni drogi na działce nr 76/3, która jest działką prywatną ELDOR-BUD, stanowiącą dojazd do kilku posesji posiadających adres ulica Olszowa 8, i tylko właściciel ma prawo wykonywać na niej jakiekolwiek prace. Gmina może ponosić koszty utrzymania bieżącego dróg – zarówno w zakresie ulepszania ich kruszywem, jak i równania równiarką – wyłącznie na tych drogach, które stanowią własność Gminy Łomża. Dlatego też w sprawie poprawy stanu tej drogi należy wstąpić do właściciela działki.
Informuję jednocześnie Pana, że na terenie gminy Łomża obowiązują zasady profilowania dróg równiarką i w procesie tym uczestniczy przede wszystkim sołtys każdej wsi. Oznacza to, że w przypadku konieczności wyrównania drogi równiarką każdy mieszkaniec może zgłosić tę konieczność do sołtysa i sołtys zadysponuje równiarkę na konkretną drogę, jeśli potwierdzi konieczność wykonania zgłoszonych robót. Zapraszam więc Pana do zgłaszania każdorazowo takiej potrzeby sołtysowi wsi Konarzyce, którym jest Pan Kazimierz Malinowski zam. przy ul. Łomżyńskiej 54. Taka współpraca na pewno ułatwi i znacznie przyśpieszy działania interwencyjne związane z poprawą stanu dróg.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-10-15 |
ostatnia aktualizacja: 2016-10-21
Link do pytania: pytanie.php?id=50

Witam. Chciałem się zapytać kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy obwodnicy Konarzyc?
Dzień dobry,
Budowę obwodnicy Konarzyc prowadzi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ponieważ jest to droga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677. Obecnie – na skutek zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której dokonał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – projektanci zmieniają dokumentację, aby dostosować ją do wymogów decyzji środowiskowej. Proces ten zostanie ukończony najpóźniej w I kwartale 2017 r., ponieważ zmiany, które trzeba nanieść są dość znaczne i istotnie wpływają na zakres i termin zmiany dokumentacji. Następnie Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wystąpi do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(zrid) i zaraz po otrzymaniu ostatecznej decyzji, zostanie ogłoszony przetarg. Według zarządcy drogi przetarg powinien być ogłoszony w II półroczu 2017 r., ale bardziej dokładnego terminu nie można obecnie ustalić ze względu na ewentualne procedury odwoławcze związane z decyzją zrid. Gdyby nie było odwołań, to proces wydawania decyzji zrid trwa do trzech miesięcy. Roboty budowlane powinny rozpocząć się – być może – jeszcze w roku 2017, ale na pewno w roku 2018. Wszystko będzie zależało od tempa postępowania i terminu uzyskania decyzji zrid.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-10-04 |
ostatnia aktualizacja: 2016-10-13
Link do pytania: pytanie.php?id=17

Dzień Dobry Panie Wójcie.

Chcialabym sie spytać o wynajem świetlicy w Giełczynie, czy jest mozliwość wynajmu na wesele i jaka była by cena??
Dzień dobry,
W sprawie wynajmu świetlicy proszę kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury - p. Jerzym Sękiem 605 992 030.

Pozdrawiam.
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-09-12 |
ostatnia aktualizacja: 2016-09-14
Link do pytania: pytanie.php?id=16

Szanowny Panie Wójcie!
Kiedy można spodziewać się prawidłowego oznaczenia ulic w miejscowości Podgórze?
Pozdrawiam
Krzysztof Metelski
Witam,
Serdecznie proszę o doprecyzowanie, które dokładnie ulice ma Pan na myśli lub bezpośredni kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy, który odpowiedzialny jest za procedurę nadawania nazw ulicom, tel. 86 473 73 29

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-07-24 |
ostatnia aktualizacja: 2016-08-01
Link do pytania: pytanie.php?id=15

Szanowny Panie Wójcie,

w marcu 2016 r. podano do informacji o planowanym remoncie ul. Młynarskiej w Konarzycach wraz z przebudową znajdującego się w jej ciągu mostu. W związku z tym kieruję zapytanie, na kiedy planowane jest rozpoczęcie prac?
Witam,

2 czerwca 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło listę zadań na drogach samorządowych, dofinansowanych z rezerwy subwencji ogólnej w 2016 r. Znalazła się na niej m.in. przebudowa i rozbudowa mostu w m. Konarzyce w DP 1948B z przebudową drogi z dofinansowaniem w wysokości 1 mln 463 tys. 901 zł. Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach. Roboty budowlane zakończą się w tym roku. Inwestycję realizuje Powiat Łomżyński, a dofinansowuje ją gmina Łomża w kwocie 1 mln 50 tys. zł.

Pozdrawiam
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-06-02 |
ostatnia aktualizacja: 2016-06-06
Link do pytania: pytanie.php?id=12

Dlaczego w szkole w Lutostani nie ma wyznaczonych dyżurów przyjmowanie wniosków 500+.Ja pisze w imieniu mieszkańców wsi Koty i Lutostań .Czym się różnimy od innych szkół w gminie.mieszkamy w Gminie Łomża i tu się uczą nasze dzieci .Wiec coś tu nie tak się dzieje.Zalewska Dorota Koty sołtys.
Witam,
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że przyjmowanie wniosków 500 + odbywać się będzie we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łomża. Szkoła Podstawowa w Lutostani nie jest jednostką organizacyjną gminy Łomża. Dodam tylko, że żaden samorząd w okolicy nie zaproponował takiej formy kontaktu z mieszkańcami poprzez zapewnienie możliwości składania wniosków 500+ w szkołach. Jest to działanie mające na celu sprawną i możliwie szybką obsługę, bez konieczności przyjazdu do siedziby urzędu. Zapraszam mieszkańców Lutostani i Kotów do szkół publicznych gminy Łomża lub do Ośrodka Pomocy Społecznej, mającego siedzibę w budynku urzędu gminy.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-03-29 |
ostatnia aktualizacja: 2016-03-30
Link do pytania: pytanie.php?id=11

Panie Wójcie,
Czy jest możliwość:
1. Aby wszystkie przetargi i zapytania ofertowe były umieszczane na BIP-ie Urzędu Gminy Łomża ?
2. Aby umieścić na stronię Gminy Łomża zakładkę "Rejestr zawartych umów" tak jak jest to zrobione na BIP-ie Urzędu Miasta Łomża ?
Witam,
Wszystkie ogłaszane przetargi oraz zawiadomienia o udzielonych zamówieniach, czyli zawartych umowach są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce "Zamówienia publiczne". W przyszłości planowane jest wprowadzenie na naszą stronę elektronicznego rejestru zawartych umów. Nadmieniam, że dokumenty dotyczące wydatkowania środków publicznych są jawne i w razie potrzeby udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-02-12 |
ostatnia aktualizacja: 2016-02-16
Link do pytania: pytanie.php?id=10

Panie Wójcie czy odpowiednie służby mogły by się zająć oceną stanu starych sosen ( jak również ich przycięciem) rosnących przy szosie przed zakrętem do Podgórza od strony Wygody? Jedna z tych sosen jest nadłamana i sucha i uważam że stanowi ona realne zagrożenie dla podróżujących tą drogą.
Witam,
Wskazane przez Panią drzewa rosną najprawdopodobniej w pasie drogi krajowej nr 63, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku i są drzewami należącymi do pomnika przyrody 81.ł. W roku 2015, została przeprowadzona pielęgnacja 3 alei pomnikowych położonych na terenie gminy Łomża: Puchały-Milewo, Puchały-Pniewo i Konarzyce za kwotę blisko 80.000 zł. Tak kompleksowe zabiegi w obrębie tych pomników przyrody nie były prowadzone przez ostatnie 20 lat. Ze względu na pomnikowy charakter drzew ich pielęgnacja pociąga za sobą znaczne koszty. Na dzień dzisiejszy brak jest zabezpieczonych środków finansowych na zrealizowanie zadania polegającego na wykonaniu inwentaryzacji oraz pielęgnacji kolejnych pomników przyrody, jednak bierzemy pod uwagę możliwość jej wykonania jeśli takie środki pozyskamy lub nawiążemy współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-01-02 |
ostatnia aktualizacja: 2016-02-15
Link do pytania: pytanie.php?id=6

Dzień dobry ,Panie Wójcie czy w najbliższych latach planowane jest przedłużenie lini gazu ziemnego w stronę Wygody od strony Łomży gaz jest w Starej Łomży p/Sz (ok. 10 km do Wygody ) CZY od strony Wygody bliżej przebiega jakas linia do której można by było wpiąć się i doprowadzić gaz ?
Witam
Odpowiadając na pytanie w sprawie gazociągu od Starej Łomży przy Szosie do Wygody informuję, że Gmina Łomża nie była nigdy inwestorem budowy jakiegokolwiek odcinka gazociągu i w naszych planach inwestycyjnych na najbliższe lata taka inwestycja nie jest przewidziana. Odpowiednią instytucją, która może udzielić odpowiedzi w tej sprawie jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. Gen. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok. Tam też można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zarówno planów inwestycyjnych, jak i możliwości oraz rozwiązań technicznych dotyczących ewentualnego podłączenia się do gazociągu.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-02-03 |
ostatnia aktualizacja: 2016-02-08
Link do pytania: pytanie.php?id=9