Strona główna » Dla mieszkańców » Komunikaty
23
maj
2018

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Konarzycach

Wójt Gminy Łomża ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia" w Konarzycach

1. Organ prowadzący: Gmina Łomża.

2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. ppor. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia" w Konarzycach, ul Szkolna 4 , 18-400 Łomża

3. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej orz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. Nr 1597)

 

4. Wymagane dokumenty.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

a)   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)      oświadczenie zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

7)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                                   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1311),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów               (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

12) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r.  poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert .

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na  stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia" w Konarzycach”, w terminie do dnia 7 czerwca 2018 roku do godz. 15.00, na adres: Urząd Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1A, 18-400 Łomża .

W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej

wpływ  do dnia 7 czerwca 2018 roku do godz.15.00 na wskazany adres Urzędu Gminy Łomża .

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 

6. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w ust. 4  pkt 4-7, 12 i 13.

 

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem przez Wójta Gminy Łomża.

 

8. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postepowania konkursowego Komisja ma prawo żądać przedstawienia przez kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

9. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu .

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.