Wójt Piotr Kłys z jednomyślnym  wotum zaufania i absolutorium od Rady Gminy Łomża

Foto nr 43042
Fotogaleria
Ponad 77 milionów budżetowych wydatków z czego ponad 17,6 mln zł na inwestycje i spadek zadłużenia gminy o 1,5 mln zł do zaledwie 5,4 mln zł. To podstawowe dane finansowe Gminy Łomża za 2022 rok. Wójt Gminy Piotr Kłys przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i Raport o stanie Gminy Łomża za 2022 rok. Oba dokumenty zostały przyjęte jednomyślnie, a Wójt Piotr Kłys otrzymał od Rady wotum zaufania i absolutorium.

- Gmina Łomża to najbardziej dynamiczna społecznie gmina w regionie. Jest  taką za sprawą mieszkańców... Mówię w liczbie mnogiej, bo do sukcesów potrzebna jest współpraca, wspieranie się nawzajem i zaufanie – mówił Wójt Piotr Kłys podkreślając dobrą, wieloletnią współpracę z radnymi gminy, ale także sołtysami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w rozwój Gminy Łomża. - Razem pracujemy, aby na lepsze zmieniać otoczenie naszych domów, naszych 40 miejscowości, czyli oblicze naszej gminy. Udaje nam się to, chociaż Polskę w ciągu ostatnich lat dotknęły dwa potężne kryzysy: w 2020 roku kryzys zdrowotny, w 2022 roku kryzys związany z wojną Rosji z Ukrainą. Skutki tych kryzysów odczuliśmy także w Gminie Łomża. Pomimo, że czasami było ciężko, nie zablokował nas koronawirus, nie sparaliżowała nas tragedia wojny, nie zatrzymała nas inflacja będąca skutkiem obu wcześniejszych kryzysów. Raport, którzy Państwu przedstawiam jest kolejnym tego dowodem. Gmina Łomża jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim rośnie nam liczba mieszkańców. Według naszych urzędowych danych w ciągu 2022 roku przybyło nam kolejnych 119 zameldowanych osób, a na koniec roku liczba mieszkańców przekroczyła 11 600 mieszkańców. Według danych GUS jest nas jeszcze więcej – niemal 12 tysięcy. Dołączają do naszej wspólnoty mieszkańcy nowych domów, które są budowane w naszych miejscowościach. Wszystkich Państwa przyjmujemy bardzo serdecznie. Wasza energia i zapał przyczyniają się do rozwoju naszej gminnej społeczności. Świadczą o tym liczy nowych firm, przedsiębiorstw czy działalności gospodarczych. Jest ich coraz więcej. Na koniec 2022 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 1167 podmiotów gospodarczych. To o 62 więcej niż w 2021 r, o 118 więcej niż w 2020 r. i o 188 więcej niż w 2019 r. To u nas w gminie zarejestrowany niemal co trzeci podmiot gospodarczy z Powiatu Łomżyńskiego.

Aktywność gospodarcza mieszkańców przekłada się na dochody budżetu Gminy Łomża, a dobre zarządzanie mieniem publicznym, pozyskiwanie środków zewnętrznych i racjonalne wydatkowanie środków skutkuje świetnymi wynikami budżetowymi. Dochody budżetu Gminy Łomża w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 335 661,09 zł, a wydatki w kwocie 77 141 317,86 zł. Realizacja wydatków budżetowych została ukształtowana na rekordowo wysokim poziomie, za sprawą znaczącego wzrostu wydatków na inwestycje. Ogółem wydatki majątkowe Gminy Łomża w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 670 448,47 zł. Podejmujemy się wielkich wyzwań. Rozbudowujemy budujemy i remontujemy drogi gminne i powiatowe, rozbudowujemy szkołę w Konarzycach, modernizujemy stacje uzdatniania wody. To największa inwestycja w historii naszego samorządu. Podpisany w ubiegłym roku kontrakt  opiewa na ponad 15 500 000,00 zł, a większość środków – ponad 10 milionów - to pozyskane przez nas pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po zakończeniu tej inwestycji w przyszłym roku mieszkańcy Gminy Łomża będą zabezpieczeń w dostawy zdrowej wody przez najbliższe 20 lat.

Bardzo ważne jest, że tak wielkich wyzwań podejmujemy się nie zadłużając gminy. W trakcie 2022 roku po raz kolejny zrezygnowaliśmy z zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu dokonując jednocześnie spłaty kapitału zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów. W stosunku do 2018 roku, czyli początku obecnej kadencji samorządu, zadłużenie budżetu Gminy Łomża został zmniejszone o ponad 55%.  Na koniec 2022 roku Gmina Łomża zadłużona była jedynie na 5 400 000,00 zł. To mniej niż zapewne nie jeden rolnik, czy przedsiębiorca z gminy. 

Jestem dumny z realizowanych w Gminie Łomża programów wspierania rodzin i seniorów. Gminny Program Karty Dużej Rodziny i Program „Karta Seniora Gminy Łomża” wprowadziliśmy jako pierwsza gmina wiejska w województwie podlaskim. W ubiegłym roku rodziny i seniorzy w sposób szczególny odczuli skutki inflacji. Ze wsparciem dla potrzebujących rodzin ruszył nasz Ośrodek Pomocy Społecznej przekazując pomoc finansowa i rzeczową. Urząd gminy sprawnie przeprowadził proces wypłaty dodatków węglowych. W 2022 roku otrzymało go 1926 mieszkańców Gminy Łomża na łączną kwotę 5 778 000,00 zł. Te pieniądze wielu pomogły zakupić opal na zimę. Węgiel także sprowadzała i po preferencyjnej cenie  sprzedawała Gmina.

Pomimo kryzysu wojennego i jego skutków w postaci m.in. wysokiej inflacji, nie zatrzymaliśmy się w rozwoju. W Urzędzie Gminy prowadziliśmy 90 zadań inwestycyjnych, a mieszkańcy aktywnie rozbudowywali swoje gospodarstwa i przedsiębiorstwa, unowocześniali i termomodernizowali domy wykorzystując w najwyższym stopniu, także przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy, możliwość pozyskania środków na ten cel z Programu „Czyste powietrze”. Nowi osiedleńcy budowali i wyposażali swoje domy, aby tak jak my móc z dumą i radością powiedzieć „Gmina Łomża - tu jest mój dom”. To nasza misja. To hasło łączy nas wszystkich w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

Zarówno glosowanie w sprawie wotum zaufania jak i udzielenia absolutorium było jednomyślne. Wszyscy obecni na sali radni głosowali za.

 

Fotogaleria