Imienne wykazy głosowań Rady Gminy Łomża IX kadencji samorządu

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Załączniki