Interpelacje i zapytania radnych IX kadencji samorządu

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty

Załączniki