XXV sesja Rady Gminy Łomża

Foto nr 41563
Fotogaleria
30 grudnia radni Rady Gminy Łomża po raz ostatni w 2016 r. spotkali się na wspólnych obradach. Podczas XXV sesji podjęto 9 uchwał, w tym budżet na 2017 rok i Wieloletnią Prognozę finansową na najbliższe 6 lat. Zapadły również postanowienia w sprawie dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w sprawach organizacyjnych Rady.

Ważnym projektem dla wszystkich mieszkańców gminy, przedłożonym przez Wójta Piotra Kłysa i przyjętym przez Radę jednogłośnie, były dopłaty dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z jego zapisami, gmina w całości zrekompensuje koszty opłaty stałej do wody w wysokości 6,74 zł i w części za kanalizację w kwocie 2,39 zł. Miesięczny koszt opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki wyniesie 4,35 zł. Podsumowując, w roku 2017 mieszkańców gminy obowiązywać będą takie same stawki opłat za wodę i kanalizację jak w roku poprzednim.
Podczas posiedzenia radni przyjęli również proponowane zmiany w budżecie na rok 2016, zmienili bieżącą prognozę finansową i uchwalili budżet na rok 2017 oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2022, dokumenty finansowe, które kształtują politykę finansową gminy z budżetem wynoszącym już ponad 40 mln zł.
Jak co roku Rada przyjęła program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Łomża. Jego podstawowym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych zjawisk alkoholowych oraz zmniejszenie już istniejących negatywnych zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu. Realizatorem zadań wynikających z programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a źródłem finansowania są środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W porządku obrad sesji znalazł się także punkt dotyczący organizacji pracy Rady na przyszły rok, plan kontroli Komisji Rewizyjnej i zmiana w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego. Na przewodniczącego Komisji, po złożonej przez radną Zofię Marusę rezygnacji, powołano radnego Krzysztofa Lemańskiego.

Fotogaleria