Gmina Łomża – tu jest mój dom

Foto nr 42843
Fotogaleria
To hasło opisuje misję Gminy Łomża w nowej Strategia Rozwoju Gminy Łomża do 2030 roku. Dokument podczas czerwcowej sesji przyjęli radni Gminy Łomża. Strategia określa trzy najważniejsze cele: atrakcyjna przestrzeń zwiększająca potencjał gospodarczy, rozwinięta infrastruktura gwarantująca wysoką jakość życia i czyste środowisko oraz aktywne społeczeństwo i kompleksowa oferta społeczna motorem rozwoju Gminy.

Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określa najważniejsze kierunki rozwoju oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości działania władz Gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Dokument powstawał od wiosny ubiegłego roku przy zaangażowaniu różnych grup społeczności Gminy Łomża. W powołanym przez Wójta Piotra Kłysa zespole roboczym znaleźli się m.in. kierownicy jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, przedsiębiorcy. Prace koordynowali pracownicy Wydziału Rozwoju Urzędu Gminy Łomża we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju oraz Krajowym Instytutem Jakości Strategii.

„Gmina Łomża to miejsce o czystym środowisku, w którym żyją szczęśliwi ludzie, w wielopokoleniowej rodzinie i bliskich relacjach społecznych, realizujący z pasją swoje życiowe cele, kreatywnie i mądrze korzystający z potencjału Gminy.” To wizja Gminy Łomża zapisana w nowej Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030.   

- W tym jednym zdaniu zapisane jest wszystko do czego będziemy dążyć pokazując tę Strategie i realizując ją w przyszłych latach – mówił Wójt Piotr Kłys prezentując projekt Strategii podczas sesji Rady Gminy Łomża.

Obok wizji w dokumencie jest także zapisana misja: „Gmina Łomża – tu jest mój dom”. -  Tu jest mój dom, do którego biegnie droga. Mój dom, który jest ekologiczny. Mój dom, który ma panele fotowoltaiczne, ma zapewnioną czystą zdrową wodę. Mój dom, w którym jest bezpieczny senior, w którym są dzieci z naszych szkół. Mój dom, w którym wszyscy mieszkamy. Wszyscy utożsamiamy się z tym miejscem. Nasza misja koncentruje się na tej wartości – mówił Wójt podkreślając, że najlepiej będzie, jeśli w realizację nowej Strategii rozwoju będą chcieli angażować się wszyscy mieszkańcy.

Nim powstała nowa Strategia opracowano diagnozę obecnej sytuacji Gminy Łomża określając jej mocne i słabe strony. Mieszkańcy najlepiej ocenili wsparcie osób starszych, walory środowiska przyrodniczego, jakość sieci wodociągowej, atrakcyjność turystyczną gminy, dostęp do edukacji w szkołach podstawowych. Natomiast najsłabiej wypadły dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie gminy, funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy, jakość sieci gazowej, ale także działania promocyjne gminy, mające na celu pozyskanie potencjalnych turystów oraz dostępność, jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu Gminy Łomża, jej sytuacji gospodarczej, społecznej i przestrzennej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także dążąc do osiągnięcia stanu Gminy opisanego w wizji rozwoju określono 3 cele strategiczne, którymi są:

CEL I: Atrakcyjna przestrzeń zwiększająca potencjał gospodarczy Gminy, w tym rozwój turystyki, dostęp do szerokopasmowego Internetu, poprawa warunków na lokalnym rynku pracy.
CEL II: Rozwinięta infrastruktura gwarantująca wysoką jakość życia i czyste środowisko,  w tym budowa i modernizacja dróg, rozwój i unowocześnienie sieci wodno-kanalizacyjnej, uregulowany system gospodarki odpadami, rozwój OZE, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
CEL III: Aktywne społeczeństwo i kompleksowa oferta społeczna motorem rozwoju Gminy, w tym wsparcie działalności świetlic, promocja instytucji kultury, stowarzyszeń, dążenie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Te cele strategiczne zostały podzielone na cele operacyjne, a dla nich wyznaczono zadania i działania, których realizacja wpłynie na osiągnięcie postawionych celów.

- Strategia rozwoju jest nam potrzebna, aby zhierarchizować potrzeby, ale także, aby móc sięgać po środki zewnętrzne na ich zaspakajanie. Bez tego dokumentu wiele źródeł finansowania byłoby dla nas niedostępnych. Dzięki nowej Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030, będziemy mogli sięgać w pełni po pieniądze z nowej perspektywy Unii Europejskiej – mówi Wójt Piotr Kłys.

 

Fotogaleria

Załączniki