Jednomyślne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łomża

Foto nr 42816
Fotogaleria
Jednomyślnie, 15 głosami „za” Rada Gminy Łomża udzieliła Wójtowi Piotrowi Kłysowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2021 r. Głosowania radnych poprzedziła prezentacja przez Wójta Raportu o stanie Gminy Łomża za 2021 r. - Mimo pandemii koronawirusa ubiegły rok był dobrym rokiem w naszej gminie – mówił Wójt Piotr Kłys.

W 2021 roku liczba mieszkańców Gminy Łomża wzrosła i to w skali niespotykanej wcześniej. Na koniec ubiegłego roku na jej terenie zameldowanych było na pobyt stały i czasowy 11 493 mieszkańców.

Gmina Łomża jest dużą gminą, która na naszych oczach zmienia się z wiejskiej na typowo podmiejską. To jednak nie tylko sypialnia, ale miejsce do życia i działania. Z roku na rok
rośnie liczba firm i zakładów otwieranych przez mieszkańców Gminy Łomża. W 2021 roku na terenie naszej gminy przybyło nam 56 podmiotów gospodarczych i na koniec roku zarejestrowanych było ich już 1105.

Aktywność gospodarcza sprawia, że wzrastają także dochody budżetu Gminy Łomża. Po covidowym spadku dochodów z tytuły udziału gminy w podatku dochodowym osób fizycznych w 2020 r. w 2021 także odnotowaliśmy ponad 30% wzrost tego źródła dochodów gminy. Wynika to z większej liczby osób pracujących i wyższych niż w poprzednich latach dochodów mieszkańców Gminy Łomża. Dynamicznie rosną także wpływy z podatku od osób prawnych. W ubiegłym roku wyniosły 451 359,85 zł, czyli były o 125% wyższe niż w roku 2020, i aż o 270% wyższe niż w 2019 r.

Większe wpływy i pozyskiwane środki zewnętrzne na podejmowane przez Gminę Łomża inwestycje sprawiają, że szybko rośnie nam dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ten za 2021 r. wyniósł 6 497,85 zł co oznacza, że w stosunku do 2020 r. wzrósł o 1 041 zł.

Po rozliczeniu roku budżetowego, wykonanie dochodów gminy ukształtowało się na poziomie 74 101 499,31 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 60 518 309,07 zł. W stosunku do wyników budżetu za 2020 r. dochody budżetu gminy w 2021 roku były wyższe o 2 149 073 zł, a wydatki aż o 3 150 852 zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że sytuacja finansowa budżetu Gminy Łomża jest bardzo dobra. Najlepszym dowodem jest coroczny, systematyczny wzrost nadwyżki w budżecie Gminy Łomża, który świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy i potencjale inwestycyjnym samorządu.

Ten potencjał wykorzystujemy podejmując się coraz większej liczby i o coraz większych wartościach zadań inwestycyjnych. W 2021 roku cieszyliśmy się z oficjalnego oddania do użytkowania nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach, której budowa kosztowała blisko 5 mln zł, ale w tym samym roku podpisałem umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konarzycach na kwotę ok. 7,3 mln zł i rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji jeszcze większej inwestycji związanej z przebudową trzech stacji uzdatniania wody, wykonaniem sieci wodociągowej Nowe Kupiski - Jednaczewo oraz przebudową i budową przepompowni wody na terenie Gminy Łomża. W 2021 roku na to zadanie pozyskaliśmy rekordowe w historii gminy dofinansowanie w wysokości 10,45 mln zł.

Tylko w tym jednym roku w Gminie Łomża realizowaliśmy ponad 70 przedsięwzięć. Przebudowaliśmy i zbudowaliśmy ponad 3 km dróg gminnych, wydatkując na ten cel niemal 4,9 mln zł, zakończyliśmy budowę Filii Biblioteki w Kupiskach i rozbudowę Fili Biblioteki w Wygodzie o Centrum Aktywności Lokalnej.

W 2021 roku w drogi gminne wbudowano 14 128,92 m3 kruszywa poprawiając ich jakość na długości ponad 32 km. Urząd prowadził postępowania w sprawie wydania 450 decyzji o warunkach zabudowy oraz 34 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W stosunku do roku 2021 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy wzrosła o 35%.

W 2021 roku Gmina Łomża, po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy przez Miasto Łomża, podjęła się realizacji nowego zadania organizatora transportu zbiorowego.  Na zlecenie gminy autobusy PKS Nova przejechały ok. 65 tys. kilometrów dojeżdżając do 38 z 40 miejscowości. Z środków własnych Gminy Łomża wydatkowano na ten cel jedynie 20 366,69 zł – to tylko niewielka część środków, jakie oczekiwano od nas za wyjazdy autobusów MPK.

Racjonalna gospodarka finansami gminy pozwoliła nam na kolejne obniżenie zadłużenia budżetu Gminy. To na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 6 900 000,00 zł.  W stosunku do 2018 roku, czyli początku obecnej kadencji samorządu, zadłużenie budżetu Gminy Łomża zostało zmniejszone o ok. 45%.

- Jestem dumny z realizowanych w Gminie Łomża programów wspierania rodzin.  Mamy Gminny Program Karty Dużej Rodziny. W 2021 roku dodaliśmy do niego ulgi w opłatach za śmieci.  Jako pierwsza gmina wiejska w województwie podlaskim w 2018 roku wprowadziliśmy Program „Karta Seniora Gminy Łomża”. Politykę senioralną realizujemy także za pośrednictwem Klubów Senior+, które w 2021 r. działały w Pniewie i w Podgórzu. 

Szanowni Państwo, chcę, aby nasza Gmina Łomża była gminą gospodarczą, bezpieczną, aktywną, ale przede wszystkim gminą mieszkańców. Jestem przekonany, że mieszkańcy Gminy Łomża pomimo nowych niebezpieczeństw i coraz trudniejszych warunków gospodarczych, nadal będą wyznaczać sobie ambitne cele i je realizować. Gmina Łomża to wspólnota aktywnych ludzi i najbardziej dynamiczny społecznie samorząd w regionie. Wszyscy razem możemy powiedzieć: „Gmina Łomża tu jest mój dom” - Piotr Kłys, Wójt Gminy Łomża.

Na sesji Rady Gminy Łomża obecny był także Poseł na Sejm Jarosław Zieliński, który przekazał Wójtowi "czek" na 10 mln złotych z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg gminnych w aż pięciu miejscowościach: Boguszyce, Giełczyn, Janowo, Nowe Wyrzyki i Podgórze. Łącznie zbudowanych będzie ponad 3 km dróg. Warto przypomnieć, że w pierwszej edycji Polskiego Ładu Gmina Łomża pozyskała kwotę 10 mln 450 tys. zł. Przy wsparciu tymi środkami w ciągu dwóch lat Gmina Łomża przebuduje trzy stacje uzdatniania wody w Jarnutach, Nowych Kupiskach i Siemieniu Nadrzecznym, wykona sieć wodociągową z Nowych Kupisk do Jednaczewa oraz przebuduje przepompownię wody w Zosinie i zbuduje nową w Konarzycach.

Fotogaleria