Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Foto nr 42517
Fotogaleria
Radni Gminy Łomża jednogłośnie udzielili Wójtowi Piotrowi Kłysowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2020 rok. Także jednogłośnie radni udzielili Wójtowi Kłysowi wotum zaufania. Czwartkowe głosowania potwierdza dobrą i owocną współpracę między organami władzy Gminy Łomża.

Czwartkowa, XXIV sesja Rady Gminy Łomża poświęcona była przede wszystkim podsumowaniu ubiegłego roku. Podczas posiedzenia Wójt Piotr Kłys omówił „Raport o stanie Gminy Łomża za 2020”, który w połowie maja w całości został przekazany radnym. Raport opisuje stan Gminy Łomża – liczbę mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, finanse i mienie gminy oraz działania podejmowane przez Urząd Gminy Łomża i jednostki podległe. 
Prezentując „Raport” Wójt Piotr Kłys podkreślał, że pomimo pandemii koronawirusa, ograniczenia działalności społecznej i gospodarczej, Gmina Łomża ubiegły rok zakończyła dochodami przekraczającymi 61 mln zł - większymi niż w roku 2019, nadwyżką budżetową w kwocie ponad 4 mln zł i znacząco ograniczonym zadłużeniem. 
Na koniec 2020 roku wyniosło ono 8,4 mln zł, o ponad 2 mln zł mniej niż na koniec 2019 roku. W porównaniu do rocznych dochodów zadłużenie budżetu Gminy Łomża spadło poniżej 15%. To jest jeden z najniższych wskaźników zadłużenia samorządu w regionie – podkreślał Wójt Piotr Kłys. 
W 2020 roku z budżetu Gminy Łomża zrealizowano inwestycji na ponad 9,6 mln zł. Wyremontowano m.in. ul. Konarską i Boczną w Zawadach, ul. Janowską w Starych Kupiskach, wykonano odwodnienia dróg gminnych, zakupiono koparkę dla Zakładu Usług Komunalnych na potrzeby obsługi wodociągów i kanalizacji. W ubiegłym roku zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach i nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Starych Kupiskach. 
Radni po krótkiej debacie nad raportem podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łomża Piotrowi Kłysowi. Także jednomyślnie radni przyjęli głosowane po chwili uchwały o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 oraz udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łomża. Przewodniczący Rady Gminy Łomża Sławomir Zacharczyk zwrócił uwagę na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu, która wpłynęła do Urzędu bez żadnych uwag. Przewodniczący wraz z radnymi dziękował Wójtowi Piotrowi Kłysowi oraz Skarbnikowi Gminy, pani Annie Lachowskiej za dobrą i konsekwentną realizację budżetu gminy w zgodzie z literą prawa i z pożytkiem dla mieszkańców Gminy Łomża.

Fotogaleria