Strona główna » Dla mieszkańców » OZE w Gminie Łomża
28
lip
2022

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

Wójt Gminy Łomża ogłasza otwarty uzupełniający nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – konkursu, realizowanego w formule grantowej.

Nabór uzupełniający dotyczy wyłącznie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kWp, ilość 20 szt.

Maksymalne koszty kwalifikowalne instalacji:
1) dla instalacji fotowoltaicznej - do 4 536,00 zł brutto za 1 kWp.

Procedura aplikowania o granty na OZE w Gminie Łomża:
Zainteresowani grantem mieszkańcy Gminy Łomża, w terminie który upływa 7 dnia o godz. 15.45 od daty ukazania się ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.gminalomza.pl , winni złożyć wniosek o udzielenie grantu. Wzór wniosku, wraz z wykazem wymaganych załączników przedstawia Załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępny poniżej niniejszego komunikatu. Druk wniosku można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Łomża pok. nr 202 (II piętro).

Miejsce składania wniosków o grant:
Urząd Gminy Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A,
18-400 Łomża, pokój nr 4, lub za pośrednictwem kuriera.

Kto może składać wnioski:
Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Łomża posiadająca prawo własności lub współwłasności budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego (jeżeli instalacja OZE ma zostać zabudowana na budynku niemieszkalnym), która udokumentuje prawo własności poprzez przedłożenie aktualnego aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo własności.

O zakwalifikowaniu się wniosku na listę do udzielenia grantu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wnioski będą wpisywane na listę w kolejności daty wpływu do Urzędu.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosków o udzielenie grantów, Gmina sporządzi i opublikuje na stronie internetowej pod adresem: www.gminalomza.pl listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji.

Szczegóły dotyczące procedury udzielenia grantu:
Szczegóły dotyczące procedury udzielenia grantu zostały określone w Regulaminie udzielania grantów.

EFRR.jpg

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.