Urząd Gminy Łomża zatrudni specjalistę od przygotowania inwestycji

Foto nr 42677
Fotogaleria
W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Łomża, poszukujemy specjalisty od przygotowania inwestycji.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łomża

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża

Stanowisko: inspektor do spraw przygotowania inwestycji w Wydziale Infrastruktury

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne
Kandydat powinien: 
1) posiadać  wykształcenie wyższe inżynieryjne o profilu: budownictwo, architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne lub pokrewne związane z inwestycjami budowlanymi, 
2) posiadać praktyczną znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustaw, 
3) posiadać znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie,
4) posiadać znajomość trybów i postępowań administracyjnych w budownictwie, 
5) posiadać umiejętność czytania i analizy dokumentacji projektowej, mapy zasadniczej,
6) posiadać umiejętność koordynowania i organizowania pracy, dokonywania niezbędnych uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
7) posiadać  dobrą znajomość obsługi komputera, programów biurowych, umiejętność korzystania z Internetu. 
2. Wymagania dodatkowe: 
1) w zakresie umiejętności zawodowych:
a) mile widziane doświadczenie  w przygotowaniu inwestycji budowlanych,
2) w zakresie doświadczenia 
a) umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej, 
b) znajomość AutoCAD – mile widziana, 
3) w zakresie predyspozycji osobowościowych: 
a) odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, 
b) umiejętność podejmowania decyzji i samodzielność, 
c) umiejętność pracy w zespole, otwartość, 
d) zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym, 
e) zdolność analitycznego myślenia, 
f) odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres rodzajowy inwestycji
1. Inwestycje drogowe
2. Inwestycje energetyczne
3. Inwestycje kubaturowe
4. Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
a) Sieci wodociągowe,
b) Stacje uzdatniania wody,
c) Studnie głębinowe,
d) Przepompownie wody i ścieków,
e) Inwestycje w istniejących obiektach komunalnych,
f) Obiekty sportowe i mała architektura (boiska, place zabaw siłownie zewnętrzne itp.).

- W zakresie prowadzenia spraw terenowo prawnych dla zadań inwestycyjnych i remontowych: 
1) rozpoznanie miejsca i uwarunkowań realizacji inwestycji, 
2) ustalanie właścicieli i władających gruntami, 
3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4) współdziałanie z Jednostkami Gminy i Wydziałami Urzędu Gminy w zakresie przygotowywanej inwestycji oraz podziału i wykupu działek, 
5) wszczynanie procedur podziału, scalenia działek, regulacji stanu prawnego działek, 
6) współdziałanie ze stanowiskami ds.  Realizacji Inwestycji przy przekazywaniu terenu pod realizacje inwestycji; 
 - W zakresie planowania i przygotowania inwestycji: 
1) współdziałanie z Jednostkami Gminy i Wydziałami Urzędu Gminy w zakresie planowania i programowania inwestycji, koordynacji robót prowadzonych wspólnie, 
2) uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego wypisów i wyrysów z planu,  
3) uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów, opiniowanie umów do zawarcia. Kontrola aktualności technicznych warunków przyłączenia i zawartych umów przyłączeniowych, 
4) sporządzanie danych do planu w zakresie rzeczowym i finansowym przygotowywanych do realizacji inwestycji i przekazywanie ich do właściwych merytorycznie komórek, 
5) tworzenie i aktualizacja planów inwestycyjnych i zadaniowych wydziału, przygotowywanie stosownych wniosków o zmiany zakresu, tytułu, kosztów, finansowania w latach – w zakresie powierzonych zadań, 
6) uzyskiwanie założeń programowych inwestycji, ich weryfikowanie i występowanie o akceptację do właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych gminy; 
 - W zakresie przygotowania dokumentacji i zadań do realizacji: 
1) ustalanie wartości zamówienia i przedkładanie do stanowiska zamówień publicznych na podstawie:
a) kosztorysów inwestorskich dla zamówień dotyczących zdania inwestycyjnego (robót budowlanych),
b) szacunku zamówienia dla zamówień dotyczących opracowania dokumentacji projektowej,
c) kalkulacji kosztów prac projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie projektuj i buduj, 
d) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowania zamówienia publicznego, w tym w szczególności:
- udział w tworzeniu SWZ,
- przygotowywanie projektów Umów 
- współpraca dotycząca  zawarcia  umów na opracowanie dokumentacji, realizację robót, usług. 
- Kontrola aktualności założeń i kompletności ogłoszenia o przetargu oraz udział w pracach komisji przetargowych w zakresie zadań inwestycyjnych, remontowych oraz opracowań dokumentacji projektowej w zakresie merytorycznym, 
- udział w negocjacjach przeprowadzanych przez stanowisko ds. Zamówień Publicznych 
- przygotowanie umów, zakresu robót, kosztów i terminu wykonania opracowań projektowych o wartości poniżej 130 tys. zł, a także zamówień uzupełniających i dodatkowych, 
- ustalanie zakresu i kosztów opracowań projektowych – dodatkowych, uzupełniających, których konieczność wykonania pojawi się w trakcie opracowywania dokumentacji– uzyskanie zgody Wójta na zlecenie w/w, 
e) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej organizowanie narad roboczych z udziałem zainteresowanych stron i stanowisk ds. Realizacji Inwestycji, w celu uściślenia zakresu i standardów,
f) kontrolowanie procesu projektowego, jego zgodności z zawartą umową i eliminacja zagrożeń terminowości i jakości wykonania zamówienia,
g) przekazywanie jednostkom projektowym zebranych materiałów i informacji niezbędnych do projektowania i uszczegóławiających oczekiwania Zamawiającego, 
h) dbałość o kompleksowe ujmowanie zakresu zamówienia w opracowywanej dokumentacji projektowej i właściwą formę prezentacji, 
i) współpraca z przyszłym użytkownikiem inwestycji w zakresie oczekiwań, standardów i warunków realizacji i eksploatacji inwestycji. Uzyskiwanie pisemnej akceptacji rozwiązań projektowych, 
j) egzekwowanie od jednostek projektowych oraz jednostek uzgadniających terminowego uzyskania opracowań i uzgodnień, 
k) odbiór dokumentacji od jednostek projektowych, sprawdzanie jej pod względem kompletności, zgodności z zamówieniem i przepisami,
l) przekazywanie dokumentacji do stanowisk ds. Realizacji Inwestycji, uzyskiwanie opinii do dokumentacji z z tego zakresu, 
m) organizowanie posiedzeń Rady Technicznej ds. oceny dokumentacji – dla zadań i opracowań złożonych, 
n) egzekwowanie od jednostek projektowych wykonania, poprawienia i uzupełnienia dokumentacji, 
o) uzyskiwanie pozwoleń na budowę , ZRID, decyzji na wycinkę drzew, zezwoleń konserwatorskich. Uzyskiwanie prawomocności w/w decyzji, kontrola ich aktualności i ważności, 
p) wnioskowanie o dokonanie płatności wynikających z uzyskanych decyzji lub zawartych umów przyłączeniowych, 
q) przekazywanie do stanowisk ds. Realizacji Inwestycji pisemnej informacji n/t uwarunkowań dotyczących wprowadzanego do realizacji zadania – przed jego rozpoczęciem, wynikających z uzgodnień, dokumentacji. Wykaz zawartych umów przyłączeniowych i istotne informacje i czynności które należy wykonać przed i w trakcie realizacji zadania, 
r) udział w przekazaniu placu budowy i przekazywanie wykonawcom robót dokumentacji projektowej, 
s) zgłaszanie rozpoczęcia robót i rejestracja dzienników budów, 
t) prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych zadań, 
u) kontrola ważności i aktualności opracowanej dokumentacji oraz pozwoleń na budowę. Wyprzedzające wnioskowanie o uruchomienie procedur przedłużenia ważności lub uruchomienia zadania – odpowiednio wcześnie przed upływem ważności dokumentacji, pozwoleń, 
v) wnioskowanie o naliczanie kar, zwalnianie zatrzymanych gwarancji, zabezpieczeń dotyczących umów koordynowanych przez stanowisko ds. Przygotowania Inwestycji, 
w) archiwizacja dokumentacji projektowej, 


4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie planowane – 1 stycznia 2022 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Łomża,
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Łomża przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,     
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

7. Termin i miejsce składania ofert
Termin: do dnia 10 grudnia 2021 r. 

8. Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej – pokój nr 4 (sekretariat) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko inspektora ds. przygotowania inwestycji”
1) wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
2) głoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
4) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 4737333

Łomża, dnia 24 listopada 2021 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża,2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Fotogaleria