INFORMACJA – TRYB MAŁYCH GRANTÓW - brak uwag do oferty

Foto nr 43252
Fotogaleria
W dniu 18 kwietnia 2024 r. do Urzędu Gminy Łomża wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Giełczynie z siedzibą: Giełczyn, ul. Spokojna 12, 18-400 Łomża na realizację zadania publicznego pn. „Żyj zdrowo - bezalkoholowo”.

Oferta zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża oraz na stronie internetowej Gminy Łomża
w dniach od 18.04.2024 r. do 26.04.2024 r. Uwagi można było zgłaszać do dnia 26.04.2024 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalomza.pl, kjastrzebska@gminalomza.pl.

W powyższym terminie uwag do oferty nie zgłoszono.

 

        Wójt

mgr Piotr Kłys

Fotogaleria