Strona główna
Panie Wójcie ponawiam pytanie odnośnie upublicznienia na stronie internetowej rejestru zawartych umów oraz wszystkich zapytań ofertowych, które są ogłaszane w gminie Łomża.
Witam,
po dokonaniu ponownej analizy prawnej przepisów obowiązujących w materii dotyczącej przedstawionego pytania, Urząd Gminy Łomża w Biuletynie Informacji Publicznej nie będzie w obecnym czasie publikować wszystkich podpisanych umów czy zapytań ofertowych, z uwagi na brak podstawowej regulacji nakładającej na jednostkę taki obowiązek. Możliwości techniczno-organizacyjne jednostki też są ograniczone. Zaznaczam, że wszystkie obowiązkowe dane, tj. zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro, są umieszczane w BIP-ie.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-02-02 |
ostatnia aktualizacja: 2017-02-15
Link do pytania: pytanie.php?id=52

Czy Gmina Łomża będzie dofinansowywać wymianę kotłów węglowych ?
Dzień dobry,
Samorząd Gminy Łomża obecnie nie finansuje wymiany kotłów. Gmina ma możliwość pozyskania zewnętrznych środków na dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na niskoemisyjne, w tym automatycznych kotłów na węgiel i biomasę. Na bieżąco śledzimy zmiany prawne i programy zewnętrzne, z których mogliby bezpośrednio skorzystać mieszkańcy. Na chwilę obecną rząd przygotowuje program „Czyste Powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem. Przewiduje on m.in. oczyszczenie rynku z najgorszych paliw oraz wsparcie w wymianie starych pieców.
Dotychczas dofinansowanie do wymiany pieców węglowych było oferowane z programu KAWKA realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten program został jednak wygaszony przez obecne władze NFOŚiGW, które pracują nad nową ofertą w tym zakresie, finansowaną ze środków krajowych m.in. w ramach Programu Region. Program preferencyjnego finansowania inwestycji w ekologiczne źródła ogrzewania wdrażane będą przez poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.
Zanieczyszczenie powietrza to problem, z którym mierzą się gminy i regiony w całej Polsce. Również w województwie podlaskim możemy obserwować niekorzystne tendencje związane z tym zjawiskiem. Gmina Łomża na bieżąco poszukuje źródeł zewnętrznego finansowania, w celu wykorzystania innych źródeł energii, w tym odnawialnych.
Jeśli zaistnieje możliwość aplikowania Gminy Łomża o środki zewnętrzne, stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża.

Pozdrawiam.
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-02-02 |
ostatnia aktualizacja: 2017-02-07
Link do pytania: pytanie.php?id=51

Witam. Czy istnieje możliwość wysypania/wyrównania ulicy Olszowej w Konarzycach. Obecnie jest ona w złym stanie, jest na niej wiele głębokich dziur wpływających negatywnie na stan techniczny poruszających się tą drogą pojazdów.
Dzień dobry
Odpowiadając na pytanie w sprawie możliwości naprawienia nawierzchni drogi gminnej nr 105 787 B ulica Olszowa we wsi Konarzyce informuję, że – po dokonaniu wizji lokalnej w terenie – pracownicy Urzędu Gminy Łomża ustalili, iż nawierzchnia na ulicy Olszowej jest utwardzona żwirem i powstały na niej jedynie wyboje, które można usunąć poprzez wyrównanie nawierzchni równiarką. Nie dotyczy to – niestety – nawierzchni drogi na działce nr 76/3, która jest działką prywatną ELDOR-BUD, stanowiącą dojazd do kilku posesji posiadających adres ulica Olszowa 8, i tylko właściciel ma prawo wykonywać na niej jakiekolwiek prace. Gmina może ponosić koszty utrzymania bieżącego dróg – zarówno w zakresie ulepszania ich kruszywem, jak i równania równiarką – wyłącznie na tych drogach, które stanowią własność Gminy Łomża. Dlatego też w sprawie poprawy stanu tej drogi należy wstąpić do właściciela działki.
Informuję jednocześnie Pana, że na terenie gminy Łomża obowiązują zasady profilowania dróg równiarką i w procesie tym uczestniczy przede wszystkim sołtys każdej wsi. Oznacza to, że w przypadku konieczności wyrównania drogi równiarką każdy mieszkaniec może zgłosić tę konieczność do sołtysa i sołtys zadysponuje równiarkę na konkretną drogę, jeśli potwierdzi konieczność wykonania zgłoszonych robót. Zapraszam więc Pana do zgłaszania każdorazowo takiej potrzeby sołtysowi wsi Konarzyce, którym jest Pan Kazimierz Malinowski zam. przy ul. Łomżyńskiej 54. Taka współpraca na pewno ułatwi i znacznie przyśpieszy działania interwencyjne związane z poprawą stanu dróg.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-10-15 |
ostatnia aktualizacja: 2016-10-21
Link do pytania: pytanie.php?id=50

Witam. Chciałem się zapytać kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy obwodnicy Konarzyc?
Dzień dobry,
Budowę obwodnicy Konarzyc prowadzi Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ponieważ jest to droga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677. Obecnie – na skutek zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której dokonał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – projektanci zmieniają dokumentację, aby dostosować ją do wymogów decyzji środowiskowej. Proces ten zostanie ukończony najpóźniej w I kwartale 2017 r., ponieważ zmiany, które trzeba nanieść są dość znaczne i istotnie wpływają na zakres i termin zmiany dokumentacji. Następnie Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wystąpi do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(zrid) i zaraz po otrzymaniu ostatecznej decyzji, zostanie ogłoszony przetarg. Według zarządcy drogi przetarg powinien być ogłoszony w II półroczu 2017 r., ale bardziej dokładnego terminu nie można obecnie ustalić ze względu na ewentualne procedury odwoławcze związane z decyzją zrid. Gdyby nie było odwołań, to proces wydawania decyzji zrid trwa do trzech miesięcy. Roboty budowlane powinny rozpocząć się – być może – jeszcze w roku 2017, ale na pewno w roku 2018. Wszystko będzie zależało od tempa postępowania i terminu uzyskania decyzji zrid.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-10-04 |
ostatnia aktualizacja: 2016-10-13
Link do pytania: pytanie.php?id=17

Dzień Dobry Panie Wójcie.

Chcialabym sie spytać o wynajem świetlicy w Giełczynie, czy jest mozliwość wynajmu na wesele i jaka była by cena??
Dzień dobry,
W sprawie wynajmu świetlicy proszę kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury - p. Jerzym Sękiem 605 992 030.

Pozdrawiam.
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-09-12 |
ostatnia aktualizacja: 2016-09-14
Link do pytania: pytanie.php?id=16

Szanowny Panie Wójcie!
Kiedy można spodziewać się prawidłowego oznaczenia ulic w miejscowości Podgórze?
Pozdrawiam
Krzysztof Metelski
Witam,
Serdecznie proszę o doprecyzowanie, które dokładnie ulice ma Pan na myśli lub bezpośredni kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy, który odpowiedzialny jest za procedurę nadawania nazw ulicom, tel. 86 473 73 29

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-07-24 |
ostatnia aktualizacja: 2016-08-01
Link do pytania: pytanie.php?id=15

Szanowny Panie Wójcie,

w marcu 2016 r. podano do informacji o planowanym remoncie ul. Młynarskiej w Konarzycach wraz z przebudową znajdującego się w jej ciągu mostu. W związku z tym kieruję zapytanie, na kiedy planowane jest rozpoczęcie prac?
Witam,

2 czerwca 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło listę zadań na drogach samorządowych, dofinansowanych z rezerwy subwencji ogólnej w 2016 r. Znalazła się na niej m.in. przebudowa i rozbudowa mostu w m. Konarzyce w DP 1948B z przebudową drogi z dofinansowaniem w wysokości 1 mln 463 tys. 901 zł. Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach. Roboty budowlane zakończą się w tym roku. Inwestycję realizuje Powiat Łomżyński, a dofinansowuje ją gmina Łomża w kwocie 1 mln 50 tys. zł.

Pozdrawiam
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-06-02 |
ostatnia aktualizacja: 2016-06-06
Link do pytania: pytanie.php?id=12

Dlaczego w szkole w Lutostani nie ma wyznaczonych dyżurów przyjmowanie wniosków 500+.Ja pisze w imieniu mieszkańców wsi Koty i Lutostań .Czym się różnimy od innych szkół w gminie.mieszkamy w Gminie Łomża i tu się uczą nasze dzieci .Wiec coś tu nie tak się dzieje.Zalewska Dorota Koty sołtys.
Witam,
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że przyjmowanie wniosków 500 + odbywać się będzie we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łomża. Szkoła Podstawowa w Lutostani nie jest jednostką organizacyjną gminy Łomża. Dodam tylko, że żaden samorząd w okolicy nie zaproponował takiej formy kontaktu z mieszkańcami poprzez zapewnienie możliwości składania wniosków 500+ w szkołach. Jest to działanie mające na celu sprawną i możliwie szybką obsługę, bez konieczności przyjazdu do siedziby urzędu. Zapraszam mieszkańców Lutostani i Kotów do szkół publicznych gminy Łomża lub do Ośrodka Pomocy Społecznej, mającego siedzibę w budynku urzędu gminy.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-03-29 |
ostatnia aktualizacja: 2016-03-30
Link do pytania: pytanie.php?id=11

Panie Wójcie,
Czy jest możliwość:
1. Aby wszystkie przetargi i zapytania ofertowe były umieszczane na BIP-ie Urzędu Gminy Łomża ?
2. Aby umieścić na stronię Gminy Łomża zakładkę "Rejestr zawartych umów" tak jak jest to zrobione na BIP-ie Urzędu Miasta Łomża ?
Witam,
Wszystkie ogłaszane przetargi oraz zawiadomienia o udzielonych zamówieniach, czyli zawartych umowach są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce "Zamówienia publiczne". W przyszłości planowane jest wprowadzenie na naszą stronę elektronicznego rejestru zawartych umów. Nadmieniam, że dokumenty dotyczące wydatkowania środków publicznych są jawne i w razie potrzeby udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-02-12 |
ostatnia aktualizacja: 2016-02-16
Link do pytania: pytanie.php?id=10

Panie Wójcie czy odpowiednie służby mogły by się zająć oceną stanu starych sosen ( jak również ich przycięciem) rosnących przy szosie przed zakrętem do Podgórza od strony Wygody? Jedna z tych sosen jest nadłamana i sucha i uważam że stanowi ona realne zagrożenie dla podróżujących tą drogą.
Witam,
Wskazane przez Panią drzewa rosną najprawdopodobniej w pasie drogi krajowej nr 63, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku i są drzewami należącymi do pomnika przyrody 81.ł. W roku 2015, została przeprowadzona pielęgnacja 3 alei pomnikowych położonych na terenie gminy Łomża: Puchały-Milewo, Puchały-Pniewo i Konarzyce za kwotę blisko 80.000 zł. Tak kompleksowe zabiegi w obrębie tych pomników przyrody nie były prowadzone przez ostatnie 20 lat. Ze względu na pomnikowy charakter drzew ich pielęgnacja pociąga za sobą znaczne koszty. Na dzień dzisiejszy brak jest zabezpieczonych środków finansowych na zrealizowanie zadania polegającego na wykonaniu inwentaryzacji oraz pielęgnacji kolejnych pomników przyrody, jednak bierzemy pod uwagę możliwość jej wykonania jeśli takie środki pozyskamy lub nawiążemy współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-01-02 |
ostatnia aktualizacja: 2016-02-15
Link do pytania: pytanie.php?id=6

Dzień dobry ,Panie Wójcie czy w najbliższych latach planowane jest przedłużenie lini gazu ziemnego w stronę Wygody od strony Łomży gaz jest w Starej Łomży p/Sz (ok. 10 km do Wygody ) CZY od strony Wygody bliżej przebiega jakas linia do której można by było wpiąć się i doprowadzić gaz ?
Witam
Odpowiadając na pytanie w sprawie gazociągu od Starej Łomży przy Szosie do Wygody informuję, że Gmina Łomża nie była nigdy inwestorem budowy jakiegokolwiek odcinka gazociągu i w naszych planach inwestycyjnych na najbliższe lata taka inwestycja nie jest przewidziana. Odpowiednią instytucją, która może udzielić odpowiedzi w tej sprawie jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. Gen. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok. Tam też można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zarówno planów inwestycyjnych, jak i możliwości oraz rozwiązań technicznych dotyczących ewentualnego podłączenia się do gazociągu.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2016-02-03 |
ostatnia aktualizacja: 2016-02-08
Link do pytania: pytanie.php?id=9

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.