Strona główna
Panie Wójcie

czy Gmina Łomża i Wójt prowadzi działania i rozmowy z INWESTOREM chcącym wybudować dużą rzeżnię bydła w Łomży aby zaproponować INWESTOROWI teren na INWESTYCJE w Gminie Łomża ? ... taka inwestycja to szansa i możliwość pozyskania na DUŻE WPŁYWY Z PODATKÓW dla Gminy i praca.
Dzień dobry,
Prowadzę rozmowy z potencjalnymi inwestorami, rozważającymi możliwość prowadzenia działalność w naszym regionie. Wdrożona jest polityka podatkowa, atrakcyjna w stosunku do ościennych samorządów i zachęcająca do inwestowania na naszym terenie. Pomimo, że gmina nie posiada własnych terenów inwestycyjnych, stworzona została mapa nieruchomości prywatnych, położonych w sąsiedztwie planowanej obwodnicy Łomży, które mogą być wykorzystane na cele inwestycyjne. Firma, o której Pan/Pani pisze w zapytaniu nie zgłosiła się do gminy z propozycją inwestycji, ale jestem otwarty na wszelkie propozycje mogące ułatwić nawiązanie współpracy z ewentualnym inwestorem.
Pozdrawiam

Wójt Gminy
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-07-22 |
ostatnia aktualizacja: 2018-07-25
Link do pytania: pytanie.php?id=238

Witam,

mam pytanie ,czy istnieje mozliwosc dofinansowania przydomowej eko- oczyszczalni na terenie nowego osiedla Konarzyce ul.Brzozowa?
drugie pytanie .czy w planach jest budowa kanalizacji na tym terenie ?
Witam,
Na dzień dzisiejszy Gmina Łomża nie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne w formie dotacji bezzwrotnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. Gmina nie posiada również środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację tego typu inwestycji, w tym na budowę kanalizacji.
O dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego będzie możliwość ubiegania się o środki m.in. PRZEZ OSOBY FIZYCZNE z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w przypadku uruchomienia środków na ten cel (forma pożyczki lub dotacji). Zachęcam zatem do śledzenia strony http://wfosigw.bialystok.pl.
Pytanie z dnia: 2018-07-11 |
ostatnia aktualizacja: 2018-07-13
Link do pytania: pytanie.php?id=237

Witam
Panie Wójcie -czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.Pozdrawiam
Witam,
Na dzień dzisiejszy Gmina Łomża nie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne w formie dotacji bezzwrotnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. Gmina nie posiada również środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację tego typu inwestycji.
O dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego będzie możliwość ubiegania się o środki m.in. PRZEZ OSOBY FIZYCZNE z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w przypadku uruchomienia środków na ten cel (forma pożyczki lub dotacji). Zachęcam zatem do śledzenia strony http://wfosigw.bialystok.pl.

W przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych Gmina Łomża będzie ubiegać się na dofinansowanie na przedmiotową inwestycję. Zachęcam do zapisania się do systemu SMS prowadzonego przez Urząd Gminy Łomża (poprzez stronę internetową: http://www.gminalomza.pl/index.php?wiad=928 lub osobiście w Urzędzie Gminy Łomża). W przypadku uzyskania informacji o możliwościach finansowania jakichkolwiek inwestycji na rzecz mieszkańców Gminy Łomża, zostaną Państwo powiadomieni poprzez sms o planowanych działaniach Urzędu. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapisania się na listę osób zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża, pok. 11A.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża,
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-05-13 |
ostatnia aktualizacja: 2018-05-15
Link do pytania: pytanie.php?id=236

Czy gmina Łomża przewiduje jakieś dofinansowania do montażu instalacji gazowych w domach jednorodzinnych? (Do zbiorników lub pieców)
Witam,
Ze względu na ograniczone środki finansowe budżet gminy nie jest w stanie pokryć wydatków związanych z udzieleniem wsparcia finansowego mieszkańcom na montaż instalacji gazowych, przydomowych oczyszczalni ścieków czy wymiany kotłów. Przedmiotowe wsparcie uzależnione jest od możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy Gmina nie ma możliwości pozyskania takiego dofinansowania z uwagi na brak ogłoszonych konkursów na w/w zadania. Obecnie weryfikacji podlega wniosek Gminy Łomża o dofinansowanie projekt p.n. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”, w którym po podpisaniu umowy z instytucją finansującą mieszkańcy uzyskają wsparcie finansowe do zakupu i montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. W przypadku, gdy zostanie ogłoszony odpowiedni konkurs na dofinansowanie w/w zadań, gmina złoży wniosek aplikacyjny, o czym mieszkańcy zostaną powiadomieni. Jednocześnie informuję, że podejmujemy działania zmierzające do rozbudowy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. W tym celu prowadzone są rozmowy z zarządcą sieci – Polską Spółką Gazownictwa. Po określeniu warunków oraz możliwości rozwoju sieci na terenie gminy, będziemy mogli przystąpić do analizy zapotrzebowania oraz określenia kierunku jej rozwoju, o czym poinformujemy w najbliższym czasie.


Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża,
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-04-06 |
ostatnia aktualizacja: 2018-04-10
Link do pytania: pytanie.php?id=235

W związku z doniesieniami medialnymi https://4lomza.pl/index.php?wiad=48271 ponawiam pytanie o ulicę Młynarską, jest szansa pozyskać dofinansowanie 80%, czy zamierzacie Państwo starać się o środki na realizację zadania?
Witam,
informuję, że ulica Młynarska nie jest drogą gminną. Zarządcą drogi jest powiat łomżyński i tylko on może pozyskać środki finansowe na jej budowę. Gmina dołożyła do budowy ulicy 1 050 000,00 zł w roku 2017 i w budżecie na 2018 r. nie ma środków na kolejne dofinansowanie tej drogi.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża,
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-03-21 |
ostatnia aktualizacja: 2018-03-22
Link do pytania: pytanie.php?id=233

Panie Wójcie,
czy jest jakaś szansa na poprawę jakości ulicy Klonowej w Giełczynie? Ulica była podsypana, potem była deszczowa jesień i ulicę zalało. Po tej wodzie jeździły ciężarówki i śmieciarka. Ulica jest praktycznie nieprzejezdna z obu stron. Błoto jest na całej długości. Z poważaniem.
Witam,
informuję, że stan ul. Klonowej w Giełczynie jest podobny do wielu innych dróg w gminie oraz jest znany zarządcy. Drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej szczególnie ulegają niekorzystnym wpływom panujących aktualnie warunków atmosferycznym. Huśtawka temperatur powoduje, że przy dodatnich rozmarza część korpusu drogowego, powodując tworzenie się błota i kolein w trakcie ruchu pojazdów. Brak rozmarznięcia całego korpusu drogowego uniemożliwia przesiąkanie wody w głąb profilu gruntowego i powoduje nadmierne zwilgotnienie wierzchniej warstwy nawierzchni. Dodatkowo powstająca zabudowa wzdłuż ul. Klonowej oraz podnoszenie terenu powoduje zakłócenia w naturalnym spływie wód. Wody te dodatkowo nawadniają koronę drogi. To wszystko w konsekwencji przekłada się na uszkodzenia nawierzchni i utrudnia właściwą komunikację. Wójt Gminy Łomża zlecił już doraźne remonty dróg na terenie gminy Łomża (w tym i newralgiczne miejsca na ul. Klonowej). Ponowne wystąpienie mrozów przerwało wykonywanie zleconych robót. Zostaną one wznowione po zaistnieniu korzystnych warunków do ich realizacji. Właściwe remonty dróg w Gminie Łomża rozpoczną się w miesiącu kwietniu – po całkowitym rozmarznięciu gruntu i osuszeniu nawierzchni dróg. W ramach tych remontów drogi zostaną wyrównanie za pomocą równiarki, z ewentualnym uzupełnieniem kruszywa w miejscach gdzie będzie to niezbędne.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-03-12 |
ostatnia aktualizacja: 2018-03-22
Link do pytania: pytanie.php?id=232

Witam,

Czy odcinek nieutwardzony drogi ul. Młynarskiej (ok.600m) jest w planach do realizacji?Uciążliwość poruszania się po tej drodze, zwłaszcza w okresie roztopów jest bardzo duża, a skutki poruszania się po tym odcinku dotykają nas mieszkańców podczas naprawy pojazdów. Bardzo proszę o odpowiedź
Witam,
Droga, o którą Pani/Pan pyta jest drogą powiatową, dlatego gmina nie może podjąć decyzji o jej remoncie. Jak Pani/Panu wiadomo w ubiegłym roku dzięki podjętym wspólnym działaniom przez gminę i powiat oraz wsparciu finansowemu z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, został wybudowany odcinek bitumicznej drogi o długości 1,2 km, w tym przebudowany most na rzece Łomżyczce. Decyzja odnośnie możliwości realizacji dalszego odcinka, należy do Powiatu. Ze strony gminy nadal będziemy podejmować starania o przystąpienie do realizacji kolejnego odcinka tej drogi – tym bardziej, że na całą drogę jest opracowana dokumentacja.
Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-02-27 |
ostatnia aktualizacja: 2018-03-01
Link do pytania: pytanie.php?id=231

Panie Wójcie, czy w Zawadach planowana jest budowa światłowodu?
Witam,
gmina nie prowadzi budowy światłowodów, a jedynie - jako zarządca dróg - wydaje zezwolenia na ich umieszczenie w pasach drogowych. W Zawadach istnieje już światłowód. Pierwszy powstał w 2009 r. Informacji na temat dalszego rozwoju sieci światłowodowej, należy szukać u operatorów tj. AVITO czy Orange, które podłączały Internet na terenie gminy.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-02-17 |
ostatnia aktualizacja: 2018-02-20
Link do pytania: pytanie.php?id=230

Panie Wójcie, czy w gminie Łomża zostanie utworzony ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wwr w związku z ustawa "za zyciem" .Czy na terenie gminy są organizowane jakies dodatkowe formy rehabilitacji dla malych dzieci niepelnosprawnych?
Witam,
gmina Łomża nie przewiduje utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, ponieważ na chwilę obecną nie zgłoszono takich potrzeb. Ponadto z tego samego powodu, na terenie gminy Łomża nie są organizowane dodatkowe formy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-02-08 |
ostatnia aktualizacja: 2018-02-13
Link do pytania: pytanie.php?id=229

Panie Wójcie juz podobne pytanie zadawalam wczesniej.Chcialabym wiedzieć kto jest w tym roku odpowiedzialny za odsniezanie dróg gminnych w rejonie Stara Łomza Siemień Rybno.Od wczoraj pada snieg a nawet odśnieżarki żadnej nie widac.Mamy czekać aż stopnieje zeby do pracy dojechać?
Witam,
tak jak już pisałem - droga, o którą Pani pyta nie jest droga gminną, tylko powiatową. W związku z tym, w sprawie bieżącego utrzymania i odśnieżania należy zwrócić się do zarządcy drogi, czyli Zarządu Dróg Powiatowych (tel.: 86 218 41 89)

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2018-01-17 |
ostatnia aktualizacja: 2018-01-18
Link do pytania: pytanie.php?id=228

Czy jest możliwość wyegzekwowania u Zarządcy drogi 63 na odcinku od Łomży do Zosina oznakowania miejscowości Stara Łomża Przy Szosie? Gmina oznakowała ulice należące do wsi wzdłuż tej drogi, we wsi stoi tablica do Starej Łomży Nad Rzeką, ale nadal nie można trafić do St.Łomży P/Szosie.
L.Krzyżkowiak
Witam,
oznakowanie nazw miejscowości znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 63, należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Białymstoku. Kilkukrotnie zwracaliśmy się do instytucji o oznakowanie wszystkich miejscowości znajdujących się w ciągu tej drogi, w tym Starej Łomży przy Szosie. Do tej pory GDDiA zmieniła nazwy miejscowości na właściwe. Zgodnie z obietnicą kolejne zmiany będą następować sukcesywnie. Mamy nadzieję, że oznakowania doczeka się także Stara Łomża przy Szosie. Oznakowanie nazw miejscowości wzdłuż drogi należy do zarządcy, natomiast oznakowanie nazw ulic jest obowiązkiem gminy. Dlatego też oznakowanie np.: ul. Lipowej mimo, że znajduje się ona w ciągu drogi krajowej, leży w gestii gminy.

Pozdrawiam,
Piotr Kłys
Wójt Gminy Łomża
Pytanie z dnia: 2017-12-20 |
ostatnia aktualizacja: 2018-01-02
Link do pytania: pytanie.php?id=227

Panie wójcie, w Starej Łomży nad rzeką jest budynek po dawnym sklepie spożywczym. Czy istnieje możliwość adaptacji tego budynku na świetlicę dla dzieci?

Witam,
Istnieje możliwość adaptacji budynku po dawnym sklepie spożywczym na świetlicę dla dzieci, ale obecnie nie mamy tego w planie. Póki co przewidujemy utrzymanie funkcji budynku jako sklepu. Po zakończeniu działalności przez ostatniego najemcę prowadzimy intensywne działania w celu znalezienia firmy czy osoby, która otworzyłaby tam sklep. Zależy na tym wielu mieszkańcom tej miejscowości. Jeśli jednak nie uda się znaleźć nowego najemcy, możliwa będzie zmiana funkcji obiektu, np.: na świetlicę wiejską. Należy jednak pamiętać, że działanie musi być odpowiednio zaplanowane i mieć zabezpieczone środki w budżecie, a także być umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Jednocześnie informuję, że w budynku po byłej hydrofornii w Starej Łomży przy Szosie w przyszłym roku powstanie świetlica wiejska, z której korzystać będą mogły także dzieci ze Starej Łomży nad Rzeką.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-12-15 |
ostatnia aktualizacja: 2017-12-21
Link do pytania: pytanie.php?id=225

Chciałabym zapytać kto w tym roku jest odpowiedzialny w gminie za odśnieżanie w rejonie Stara Łomża Siemień Pniewo?W tamtym roku droga czysta a w tym wcale nie widac zeby ktos o to dbał,wszystko pod samochód sie garnie i lod na drodze.Dopiero jak stok w Rybnie zacznie dzialac to będzie odśnieżane?
Witam,
droga, o którą Pani pyta nie jest droga gminną, tylko powiatową. W związku z tym, w sprawie bieżącego utrzymania i odśnieżania należy zwrócić się do zarządcy drogi.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-12-15 |
ostatnia aktualizacja: 2017-12-18
Link do pytania: pytanie.php?id=226

Witam Panie Wójcie,
czy jest realna szansa na utwardzenie drogi w Giełczynie przy ulicy Górzystej (działka nr 185/8). Obecnie dojazd do posesji (działki nr 185/10 i 185/9) nie jest możliwy. Ostatnie wyrównanie pogorszyło stan tej drogi.
Witam,
Niestety w tym roku w budżecie gminy nie ma już środków na utwardzenie drogi, o której Pani pisze. Możliwe jest jedynie jej wyrównanie. Przyjęliśmy zasadę, że potrzebę wyrównania drogi należy zgłaszać do sołtysa wsi.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-11-05 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-09
Link do pytania: pytanie.php?id=222

Dlaczego jednostka projektowa nie uzgadniała wykonanej dokumentacji z zamawiającym tj. użytkownik, który ponosił koszt dokumentacji ?
Witam,
zakładając, że pytanie dotyczy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, uprzejmie informuję, że dokumentacja projektowa została wykonana przez podmiot zewnętrzny w oparciu o analizę zużycia energii elektrycznej, zapotrzebowanie cwu uzależnione od ilości osób z niej korzystających oraz wizji terenowej, podczas której można było uzgodnić potrzeby i rozwiązania techniczne. W związku z mocno ograniczonym czasem na sporządzenie i dostarczenie wniosku o dofinansowanie, dokumentacja została dostarczona przez wykonawcę do Urzędu Gminy Łomża, gdzie można się z nią zapoznać. Zainteresowani mieszkańcy byli informowani o zasadach przystąpienia do projektu. W razie kolejnych pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się bezpośrednio z pracownikami urzędu, pok. nr 11A lub telefonicznie 86 224 50 05.

pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-11-08 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-09
Link do pytania: pytanie.php?id=224

W związku z uzyskaniem przez Gminę Łomża dofinansowania na budowę paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów solarnych proszę o informację kiedy zostanie wykonana dokumentacja projektowa na ww. zadania ? Czy koszt uzależniony będzie od rozstrzygnięcia przetargu ?
Witam,
Gmina Łomża uzyskała dofinansowanie na budowę paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów solarnych na 57 zestawów solarnych i 58 zestawów fotowoltaicznych. W miesiącu marcu br. została wykonana dokumentacja projektowa dla poszczególnych osób, które zakwalifikowały się do projektu. Na podstawie indywidualnych projektów dla poszczególnych instalacji opracowana została koncepcja techniczna, która była niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Do końca stycznia 2018 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-11-06 |
ostatnia aktualizacja: 2017-11-08
Link do pytania: pytanie.php?id=223

Panie Wójcie,
działka, na której znajduje się mój dom w ewidencji gruntów jest budowlana, znajduje się na niej także piwnica służąca do przechow. produktów rolnych. Czy muszę płacić podatek od nieruchomości , jeżeli służy ona do celów wyłącznie rolnych?
pozdrawiam
Witam,
powinna Pani płacić podatek za budynki, które znajdują się na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej i oznaczone w ewidencji gruntów i budynków literą „B”. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łomża Nr XXXVI/194/13 z dnia 13 listopada 2013 r., zwalnia się budynki mieszkalne rolników położone na gruntach gospodarstw rolnych. Natomiast jeśli chodzi o budynki gospodarcze reguluje to art. 7 § 1 pkt. 4 lit. B „Zwalnia się budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalność rolniczej”.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys

Pytanie z dnia: 2017-10-18 |
ostatnia aktualizacja: 2017-10-19
Link do pytania: pytanie.php?id=221

Panie Wójcie!
Czy jest monitorowana przez Pana podległych pracowników(sołtysów) ilość przebywających i mieszkających na pobyt czasowy na terenie Gminy Łomża obcokrajowców.
Czy osoby wynajmujące im pomieszczenia noclegowe w Siemieniu, Podgórzu, Stara Łomża , odprowadzają od nich należne podatki?
Witam,
na terenie gminy Łomża aktualny meldunek czasowy posiada pięciu obcokrajowców. Jednocześnie informuję, że nie jest odprowadzany podatek od nieruchomości w związku z wynajmem pomieszczeń noclegowych w Siemieniu, Podgórzu i Starej Łomży, tzn. nikt z podatników nie zgłosił takiego faktu. Zgodnie z art. 1A ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za działalność gospodarczą nie uznaje się wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza pięciu. Wynajem pokoi gościnnych turystom nie prowadzi więc do konieczności opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynku mieszkalnego lub jego części według stawek właściwych dla działalności gospodarczej.

Pozdrawiam,
Piotr Kłys
Wójt Gminy Łomża
Pytanie z dnia: 2017-09-06 |
ostatnia aktualizacja: 2017-09-08
Link do pytania: pytanie.php?id=220

panie wujcie co z drogą na szablak od jednaczewa tak walczyłeś z poprzednim wujtem i z poboczem do kupisk
Witam,
Odpowiadając na zadane pytanie - w imieniu wójta - wyjaśniam, że sprawa przystąpienia do przebudowy drogi powiatowej nr 1904 B (ul. Grobla Jednaczewska, ul. Nadnarwiańska, ul. Zamiejska) – Jednaczewo – Szablak – Nowogród (ul. 11-go Listopada) nie była przedmiotem walki z poprzednim wójtem. Sprawa przebudowy tej drogi była zgłaszana od wielu lat i obecny wójt – będąc jeszcze radnym Rady Gminy Łomża – wiele razy wnioskował o przystąpienie do tej inwestycji.
29 października 2012 r. ówczesna Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli udzielenia powiatowi łomżyńskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi. Propozycja ta nie została przez Powiat przyjęta do realizacji ani w roku 2012, ani w 2013. W roku 2013 pojawiła się wola współpracy we wspólnym finansowaniu opracowania dokumentacji, ale na drogę powiatową nr 1937 B Łomża (ul. Rybaki, ul. Zdrojowa) – Stara Łomża – Siemień – Rybno – Pniewo – do drogi wojewódzkiej nr 679. 27 lutego 2015 r. Rada Gminy ponownie podjęła uchwałę upoważniającą Wójta Gminy Łomża do podpisania porozumienia w sprawie udzielenia przez Gminę Łomża pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Tym razem porozumienie zostało 30 marca 2015 r. podpisane. Projektant, który opracowywał dokumentację zgłaszał jednak kilkakrotnie problemy z jej opracowaniem i 23 października 2015 r. na spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych ustalono, że Gmina Łomża pokryje zwiększone – w związku z tymi problemami – koszty na opracowanie dokumentacji, a Zarząd Dróg Powiatowych podejmie działania mające na celu pomoc projektantom w ich rozwiązaniu. Niestety – w wyniku braku skutecznego działania Zarządu Dróg Powiatowych – projekt nie został ukończony w 2015 roku i Gmina Łomża zmuszona była swoją część dotacji na to zadanie zwrócić do budżetu. w związku z tym środki zaplanowane w budżecie Powiatu również zostały niewykorzystane.
W roku 2016 Rada Gminy ponownie podjęła uchwałę o przeznaczeniu stosownej kwoty na dofinansowanie opracowania dokumentacji, aby można było ten etap zakończyć. Pracownicy Urzędu Gminy czynnie zaangażowali się w zorganizowanie 23 czerwca 2016 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz udzielali wszelkich informacji i pomocy projektantom – mimo, że 13 czerwca 2016 r. odbyło się w gabinecie Starosty Łomżyńskiego spotkanie z udziałem Wójta Gminy Łomża, Starosty Łomżyńskiego i radnych Rady Powiatu Łomżyńskiego, na którym sprzeciw co do realizacji tego zadania wyraził poprzedni wójt, który obecnie jest radnym powiatu. Wszystko w tym celu, aby projekt został jednak opracowany. Niestety, nie zostały przeznaczone na ten cel środki w budżecie Powiatu. W związku z tym Wójt Gminy Łomża wystąpił 27 czerwca 2016 r. do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z prośbą o umieszczenie tego zadania w budżecie Powiatu. Rada Powiatu Łomżyńskiego nie przychyliła się do prośby. Skutkiem takich działań jest zaniechanie projektowania drogi w najbliższym czasie. Gmina Łomża jednak z determinacją będzie podejmować działania zmierzające do rozpoczęcia tej budowy i mamy nadzieję, że w niedługim czasie powrócimy do sprawy opracowania dokumentacji, a następnie rozpoczęcia robót – tym bardziej, że budową tą zainteresowany jest również samorząd Nowogrodu.
Odnośnie poboczy, to wyjaśniam, że przedmiotem sporów z poprzednim wójtem nie była też nigdy sprawa poboczy do Kupisk. Informuję jednak, że pobocza wzdłuż drogi gminnej od Jednaczewa do Starych Kupisk zostały w ostatnich dniach wyremontowane.

Z up. Wójta
inż. Krystyna Lipińska
Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Pytanie z dnia: 2017-05-12 |
ostatnia aktualizacja: 2017-06-13
Link do pytania: pytanie.php?id=219

Panie Wójcie,

Czy jest możliwość wyodrębnienia działek, które duże rodziny mogłyby kupować z bonifikatą w cenie?
Klika gmin już realizuje tego typu politykę zarządzania gruntami (min. Gmina Czerwonak).
Myślę, że tego typu rozwiązanie przyczyni się do pozostawania części dzieci na wsi.

Pozdrawiam
Witam,
gmina Łomża obecnie nie rozważa przedstawionych w pytaniu możliwości, ponieważ nie dysponuje odpowiednimi gruntami.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Łomża
Piotr Kłys
Pytanie z dnia: 2017-03-24 |
ostatnia aktualizacja: 2017-03-30
Link do pytania: pytanie.php?id=218

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.