Strona główna » Jednostki » Ośrodek Pomocy Społecznej » Rodzina 500+
15
mar
2016

Rodzina 500 Plus - krok po kroku

Głównym celem rządowego Programu „Rodzina 500 Plus” jest pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

Szacuje się, że programem objętych zostanie 2,8 mln polskich rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. W gminie Łomża z pomocy Państwa mogą skorzystać rodzice ponad 2400 dzieci do 18 roku życia. Dla rodzin zamieszkujących tereny wiejskie to duże wsparcie zwłaszcza dla tych, którzy nie posiadają zbyt dużo środków pieniężnych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Spodziewanym efektem ma być także zwiększeniem dzietności w Polsce.

Najbardziej potrzebujący, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 w przypadku dziecka niepełnosprawnego), otrzymają 500 zł miesięcznie już na pierwsze dziecko. Pozostałym będącym w nieco lepszej sytuacji materialnej, zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko. Wsparcie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Świadczenie otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie.

Jakie dokumenty przygotować?

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:

 1.     DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
 •          dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika;
 •          akty urodzenia dzieci – do wglądu przez pracownika;
 •          PESEL dzieci i rodziców;
 •          numer rachunku bankowego.
 1.     UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:
 •          rodzic – brak dokumentu;
 •          opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego;
 •          opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.
 1.     STAN CYWILNY:
 •          kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
 •          separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 •          rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
 •          wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko

Przy ustaleniu możliwości otrzymania świadczenia brany jest pod uwagę dochód za 2014 rok.

 Do wniosku należy dołączyć m.in.:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2014 roku;

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 roku;

c) zaświadczenie organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 roku;

d) umowę dzierżawy;

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych;

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy,
w których dochód był uzyskiwany;

2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca;

3) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

4) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

5) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br. włącznie), wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od pierwszego kwietnia. Pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek – bez możliwości wyrównania. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

W jaki sposób otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek przez Internet lub w gminie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko gmina dokona weryfikacji ich dochodów. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w kasie banku.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus dostępny będzie w siedzibie urzędu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a lub na stronie internetowej www.gminalomza.pl.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Kto zajmie się obsługą Programu?

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500 plus” będzie Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża. Pracownicy będą przyjmowali interesantów w pokoju nr 16:
od 1 do 15 kwietnia w godz. 7:45—18:00
od 16 kwietnia w godz. 7:45—15:45

Dodatkowo dla Państwa komfortu pracownicy będą przyjmować wnioski w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy według poniższego harmonogramu:

Data

Nazwa placówki

Godziny przyjmowania

w dn. 1, 4-6 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Kupiskach

720- 1520

w dn. 7-8 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Jarnutach

730- 1430

w dn. 11-13 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Konarzycach

730- 1530

w dn. 14-15 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Puchałach

730- 1430

w dn. 18-20 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Wygodzie

730- 1530

w dn. 21-22 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Czaplicach

730- 1430

w dn. 25-27 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Podgórzu

730- 1530

w dn. 28-29 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Pniewie

830- 1530

 

Szczegółowych Informacji Udzielają Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża osobiście
w pok. nr 17 lub telefonicznie:

                 86 4737331 lub 86 4737338 - Pracownicy ds. obsługi Programu 500+ 

                 86 2163946- Kierownik OPS 

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy, od 1 kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

 To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.


Czy kwota świadczenia będzie waloryzowana?

 Rada Ministrów będzie mogła podnieść kwotę świadczenia w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.

Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?

 Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?

Dziecko do 25 r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto (1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego).

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający
w nieformalnych związkach.

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?

Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

 Czy świadczenie 500 plus będzie wliczane do dochodu?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Rozwód w rodzinie. Kto otrzyma świadczenie?

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

 

Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): rodzina 500,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

 • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
 • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
 • Korzystamy z Google Maps
 • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.