Strona główna » Dla mieszkańców
21
paź
2022

Zmiana ewidencji gruntów i budynków w obr. Jednaczewo

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI Zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) zawiadamia, że w terminie od 03 listopada 2022 r. do 24 listopada 2022 r. zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Jednaczewo, jednostka ewidencyjna Łomża w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 218 (I piętro) w godz. 8 - 15.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia ewidencji o brakujące dane dotyczące budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych na terenach rolnych i leśnych, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Łomżyński rozstrzyga w drodze decyzji zgodnie z art. 24a ust. 10 ww. ustawy. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

LECH MAREK SZABŁOWSKI

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.