Strona główna » Dla mieszkańców » OZE w Gminie Łomża
6
gru
2021

Ogłoszenie otwartego, II dodatkowego naboru wniosków o udzielenie grantów na OZE

ZARZĄDZENIE NR 221/21 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego, II dodatkowego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Ogłaszam otwarty, II dodatkowy nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - konkurs, realizowanego w formule grantowej.

2. Treść ogłoszenia o otwartym, II naborze wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Treść Regulaminu otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ogłoszenie o naborze publikuje się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża: gminalomza.pl/bip;
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża: gminalomza.pl.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     Wójt

mgr Piotr Kłys

 

Pliki do pobrania: http://gminalomza.pl/bip/index.php?wiad=7400

EFRR.jpg

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.