Strona główna » Inwestycje
19
lis
2021

Budżet 2022: Jeszcze więcej na inwestycje

Prawie 15 milionów złotych mają wynieść przyszłoroczne wydatki majątkowe Gminy Łomża. W stosunku do obowiązującego planu na ten rok wydatki te wzrosną o ponad 10%. Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu. Na inwestycje w 2022 roku gmina ma przeznaczyć co czwartą złotówkę. Wydatki Gminy Łomża na przyszły rok zostały oszacowane na kwotę 59 mln 803 tys. 16 zł i 7 gr. 

Największą pozycją wydatkową gminy pozostaje oświata i wychowanie - 22 690 157,40 zł. Są to pieniądze m.in. na utrzymanie 7 szkół podstawowych (17 655 140,40 zł), utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach (1 444 013,00 zł), utrzymanie dzieci w przedszkolach posyłanych przez rodziców przede wszystkim do Miasta Łomża (400 000,00 zł) czy inne formy wychowania przedszkolnego (659 395,00 zł). W tej samej pozycji mieści się utrzymanie świetlic szkolnych (730 297,00 zł) i dowożenie uczniów do szkół (563 363,00 zł). 

Wśród wydatków na oświatę jest także rozbudowa szkoły w Konarzycach. Inwestycja zrealizowana będzie do września 2023 r. W przyszłym roku mają być wykonane prace za 3 mln 500 tys. zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Łomża już pozyskała 3 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niestety, pomimo planowanego wzrostu przekazywanej z rządu subwencji na zadania oświatowe, która na podstawie projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 rok, została określona dla Gminy Łomża w kwocie 8 813 363 zł, wydatki na utrzymanie oświaty w ogromnej części są finansowane ze środków własnych gminy.

Drugą co do wielkości wydatkową pozycją w przyszłorocznym budżecie jest dział „Rodzina”. To w sumie 9 739 565 zł. Większość tej kwoty - 5 474 000 zł - to środki na wypłatę świadczeń 500+, które będą obsługiwane przez gminę do końca maja.

Reszta środków - 3 865 000 zł - to wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także opłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Inwestujemy w Gminę

Niewiele mniejsze środki niż na dział „Rodzina” przeznaczone są na dział „Transport i łączność”. To 9 mln 556 tys. 139 zł 42 gr. W ogromnej części to wydatki na budowę, przebudowę i utrzymanie dróg gminnych.

Jednym z największych zadań będzie budowa ul. Wiejskiej w Starej Łomży przy Szosie. Na realizację tej inwestycji Wójt Gminy Łomża podpisał już umowę z wykonawcą. Całość zadania szacowana jest na ok. 2 300 000 zł, a połowę środków Gmina pozyska z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg.

Z tego samego źródła Gmina Łomża pozyska wsparcie na przebudowę przejść dla pieszych w miejscowościach Konarzyce, Stare Kupiski i Pniewo. W dwóch pierwszych miejscowościach, wykonawcy już został wyłoniony. Przebudowa skrzyżowań w centrum Pniewa ma być zrealizowana we współpracy z Powiatem Łomżyńskim, który także otrzymał z RFRD wsparcie na to zadanie. Podobnie ma być zbudowane bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole w Jarnutach, a przy okazji przebudowane skrzyżowanie dróg powiatowych i gminnej.

Z wykorzystaniem środków z RFRD Wójt Gminy chciałby zrealizować także budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach oraz drogi w Boguszycach prowadzącej do Via Baltica. Wnioski o wsparcie zostały złożone w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i oczekujemy na ich ocenę.

Dużym zadaniem inwestycyjnym będzie także budowa ul. Bocianiej w Podgórzu. To zadanie współfinansowane będzie przez samorząd województwa podlaskiego i lokalnego przedsiębiorcę, który zobowiązał się wesprzeć gminę środkami rzędu 500 tys. zł.

Gmina Łomża w przyszłym roku podejmie się realizacji także szeregu innych, mniejszych zakresowo inwestycji drogowych. To m.in. rozpoczęcie prac nad budową drogi 152 149B w Siemieniu Nadrzecznym.

Wśród większych inwestycji przyszłego roku jest budowa boisk i bieżni lekkoatletycznych przy szkołach w miejscowościach Wygoda, Nowe Kupiski i Puchały w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021". Koszt całego zadania został oszacowany na 1 320 617,00 zł, a połowę tej kwoty - 660 307,00 zł – gmina ma otrzymać z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wśród wydatków Gminy Łomża są także zarezerwowane środki na zakup dwóch samochodów gaśniczych. Przy wsparciu środkami rządowymi, jak to było w tym roku w przypadku zakupu nowego wozu dla OSP w Pniewie, w przyszłym roku Gmina Łomża planuje zakup nowego samochodu dla OSP w Gaci. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 200 000,00 zł. Planowany jest także zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Kupiski. W sumie na 2022 r. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości 739 805,20 zł.

Zadań inwestycyjnych, które w przyszłym roku ma podjąć się Gmina Łomża jest blisko 60.  Wśród nich są także inwestycje realizowane z Funduszu Sołeckiego. O ich wyborze decydowali mieszkańcu poszczególnych wsi podczas zebrań wiejskich. Łącznie wysokość Funduszu Sołeckiego w Gminie Łomża na przyszły rok wynosi niemal 900 000,00 zł.

Stabilne finanse

Podejmowanie tak wielu inwestycji rodzi konieczność zabezpieczenia środków. Gmina Łomża skutecznie je pozyskuje, o czym dobitnie może świadczyć np. pozyskanie 10 450 000,00 zł z Polskiego Ładu na inwestycje wodociągowe. (Realizacja tego zadania także ma rozpocząć się w przyszłym roku, ale póki co nie zostało ono jeszcze ujęte w projekcie budżetu.) Potrzebne są także środki własne, a jeśli zajdzie taka potrzeba także kredyt. Ten wstępnie na przyszły rok został założony w wysokości 4 500 000,00 zł. Należy zaznaczyć, że także w latach poprzednich w propozycjach budżetu uwzględniane były kredyty, ale ostatecznie władze Gminy Łomża rezygnowały z ich zaciągania, uzupełniając inwestycje pozyskiwanym dofinansowaniem zewnętrznym zmniejszając zadłużenie o 33%.  (zobacz: Gmina Łomża dużo inwestuje bez kredytów http://gminalomza.pl/index.php?wiad=2412) Dzięki temu działaniu budżet Gminy Łomża jest stabilny, a samorząd ma możliwości do podejmowania nowych zadań.

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu Gminy Łomża są:

- udziały w podatkach PIT i CIT – 11 260 000,00 zł /22,07% dochodów ogółem/,

- subwencje - 12 909 650,00 zł /25,31% dochodów ogółem/ (w tym subwencja oświatowa 8 813 363,00 zł),

- podatki i opłaty lokalne – 11 449 920,00 zł /22,44 % dochodów ogółem/,

- dotacje na zadania budżetowe – 10 667 373,76 zł /20,91 % dochodów ogółem/,

- dochody majątkowe, w tym dotacje i środki na inwestycje – 4 360 020,99 zł /8,55 % dochodów ogółem/,

- pozostałe dochody – 366 313,00 zł /0,72 % dochodów ogółem/.

Dochody budżetu na 2022 r. wstępnie określono w wysokości 51 013 277,75 zł. Istniejący deficyt budżetu w wysokości 8 789 738,32 zł, ma zostać pokryty w większości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie, które określono na 5 776 850,08 zł. Dopiero w pozostałej części pokrycie deficytu planuje się z kredytów.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.