Strona główna » Dla mieszkańców » OZE w Gminie Łomża
27
wrz
2021

ZMIANA REGULAMINU I ZAŁĄCZNIKÓW w otwartym naborze wniosków o udzielenie grantów na OZE

Zarządzenie Nr 203/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 24 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

           Na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) zarządzam, co następuje:

 § 1. W Zarządzeniu Nr 195/21 Wójta Gminy Łomża z dnia 01 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Łomża w ramach projektu grantowego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w sprowadza się następujące zmiany:

1) Zmianie ulega treść Regulaminu otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów określonego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

2) Regulamin otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie publikuje się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża: www.gminalomza.pl/bip;
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża: www.gminalomza.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Wójt Gminy

  mgr Piotr Kłys

EFRR.jpg

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.