Wyniki konsultacji projektu uchwały

Foto nr 42913
Fotogaleria
w sprawie Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

W dniu 25 października 2022 r. zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.      

Wójt Gminy Łomża w dniu 12 października 2022 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt uchwały był udostępniony w terminie od 12 października 2022 r. do dnia 25 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi do projektu uchwały.

     Wójt

mgr Piotr Kłys

Fotogaleria