Wyniki konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

Foto nr 43139
Fotogaleria
WYNIKI KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
W dniu 20 października 2023 r. zakończono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Wójt Gminy Łomża w dniu 05 października 2023 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt uchwały był udostępniony w terminie od 05 października 2023 r. do dnia 20 października 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi do projektu Uchwały.

 

      Wójt

mgr Piotr Kłys

Fotogaleria