VI edycja konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

Foto nr 42972
Fotogaleria
Zarząd Województwa Podlaskiego 5 stycznia br. podjął uchwałę, na podstawie której włączył się do współorganizacji VI ogólnopolskiej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi, promocji dobrych praktyk poprzez nagradzanie wzorcowych projektów sfinansowanych na wsi w ramach funduszu sołeckiego.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które realizowały projekty w latach 2010-2022 finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w którym fundusz sołecki stanowił wkład własny. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych przez Sołtysa osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
z dopiskiem: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – etap wojewódzki 2022
w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

W ramach etapu wojewódzkiego z nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze projekty. Zwycięzca I miejsca w etapie wojewódzkim zostanie zgłoszony do finału ogólnopolskiego konkursu. Laureat wojewódzki zobowiązany będzie do złożenia niezbędnych dokumentów w terminie i miejscu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Mając powyższe na uwadze, bardzo proszę o przekazanie informacji oraz zachęcenie sołectw z terenu Państwa gminy do wzięcia udziału w konkursie. W załączeniu przekazuję formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami.
Kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 66 54 216,419 e-mail: odnowawsi@podlaskie.eu

DYREKTOR
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Mirosława Jaroszewicz-Łojewska
 

Fotogaleria

Załączniki