Proinwestycyjny budżet Gminy Łomża na 2023 r.

Foto nr 42952
Fotogaleria
Dochody na poziomie 62,4 mln zł, a wydatki na poziomie 74,1 mln zł, z czego ponad 27,5 mln zł na inwestycje  – to podstawowe wielkości uchwalonego przez Radę Gminy Łomża budżetu gminy na 2023 rok.  - Pomimo inflacji i wzrostu kosztów nasz budżet jest nadal budżetem proinwestycyjnym. Zaplanowane na 2023 rok wydatki na inwestycje są rekordowo wysokie – podkreśla Wójt Piotr Kłys. Radni gminy budżet uchwalili niemal jednomyślnie.

Jeszcze nigdy w historii Gminy Łomża planowane wydatki majątkowe nie były tak wysokie jak obecnie. 27 505 506,51 zł przeznaczone na tzw. wydatki majątkowe to ponad 37% ogółu planowanych wydatków gminy. Tak wysoki poziom wydatków inwestycyjnych jest związany przede wszystkim z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Największe wartościowo inwestycje zapisane w przyszłorocznym budżecie to kontynuacja rozpoczętej w tym roku przebudowy 3 stacji uzdatniania wody w Jarnutach, Siemieniu Nadrzecznym i Nowych Kupiskach wraz z budową sieci wodociągowej  Nowe Kupiski – Jednaczewo oraz budowa i przebudowa przepompowni wody w Zosinie i Konarzycach. Zadanie to, tylko w przyszłym roku, będzie kosztowało ponad 5,3 mln zł, a ostatecznie ma być ukończone w 2024 r. Na jego realizacje pozyskaliśmy 10 mln 450 tys. zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Z tego samego źródła współfinansowane będą także przebudowy fragmentu drogi Boguszyce – Mikołajki, ulic Leśnej i Jesionowej w Giełczynie, Lawendowej, Różanej i Jaśminowej w Janowie, Pięknej w Podgórzu, Parkowej w Starej Łomży i drogi w Nowych Wyrzykach. Łącznie inwestycje te pochłoną blisko 7,4 mln zł.

Ponad 4,6 mln zł to planowane wydatki na budowę ul. Cichej w Starych Kupiskach. Inwestycja ta wsparta będzie środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponad 4,3 mln zł wydatkowane ma być w przyszłym roku na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konarzycach, czyli zadania, które rozpoczęło się w tym roku. Całościowy koszt zadania przekracza 7 mln zł, a Gmina Łomża pozyskała na ten cel 3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wśród przyszłorocznych inwestycji są wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, remont świetlicy w Mikołajkach, czy ukończenie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Puchałach. Na świetlicę i boisko również pozyskaliśmy dofinasowanie zewnętrzne – z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu, a wymiana lamp oświetleniowych za zgodą mieszkańców nastąpi z wykorzystaniem środków Funduszu sołeckiego.

Podczas czwartkowej sesji Rady Gminy przygotowany i przedstawiony przez Wójta Piotra Kłysa i Skarbnik Annę Lachowską projekt uchwały budżetowej niemal jednomyślnie. Uchwałę Rada Gminy przyjęła 14 głosami „za” przy 15-osobowym składzie Rady.

Zadbaliśmy o bezpieczeństwo finansów Gminy

 - Te wszystkie zadania i wiele innych wpisanych do projektu przyszłorocznego budżetu są potrzebne mieszkańcom Gminy Łomża – mówi Wójt Piotr Kłys. – Niestety, są one także bardzo kosztowne, na co wpływ ma również galopująca inflacja. Ona sprawia, że rosną również nasze wydatki bieżące. Aby móc zbilansować stronę wydatkową i dochodową zmuszeni byliśmy na tym etapie założyć stosunkowo wysoki kredyt. Szacujemy go na 13 mln zł, czyli mniej niż połowę wydatków inwestycyjnych, ale liczę na to, że ostatecznie będzie on znacznie niższy. Dobrym naszym wzorem są ostatnie trzy lata, w których pomimo wpisywania do projektów budżetów kilkumilionowych kredytów ostatecznie rezygnowaliśmy z ich zaciągania, spłacając jednocześnie stare długi. Dzięki takiej ostrożnej i racjonalnej polityce finansowej dziś możemy mówić o dobrej sytuacji finansowej gminy i szczycić się tym, że zadłużenie gminy obniżyliśmy o ponad 50%. Zarówno wzrost stóp procentowych, jak i planowane potencjalne kredyty, które mielibyśmy zaciągnąć w przyszłym roku, nie stanowią zagrożenia dla płynności finansowej budżetu Gminy Łomża, co potwierdzają także pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zarówno do projektu budżetu Gminy Łomża na 2023 r. jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2023 – 2033.

 

Fotogaleria