Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Foto nr 42967
Fotogaleria
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/364/22 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łomża z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Treść Regulaminu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża,

3) na stronie internetowej Gminy Łomża (gminalomza.pl).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

      Wójt

mgr Piotr Kłys

 

Załączniki dostępne w BIP: https://gminalomza.pl/bip/index.php?wiad=8026

Fotogaleria