Jedno Gminne Centrum Kultury

Foto nr 42538
Fotogaleria
Gmina Łomża zamierza połączyć samorządowe instytucje kultury Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie w jedną instytucję kultury o nazwie: „Mediateka” Gminne Centrum Kultury. Umożliwi to o wiele bardziej efektywne wykonywanie zadań gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, z należytym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców Gminy Łomża.

Na sesji Rady Gminy 24 czerwca 2021 r. radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki i GOK, które ma fizycznie nastąpić 1 stycznia 2022 r.

Przedkładając projekt uchwały w uzasadnieniu Wójt Piotr Kłys zaznaczał, że wiele działań biblioteki jest pokrewnych z zadaniami ośrodka kultury, a połączenie pozwoli na lepszą koordynację takich działań. W wyniku połączenia obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług a pozwoli ono bardziej efektywnie wykonywać zadania gminy w sferze kultury oraz upowszechniania wiedzy, pielęgnacji polskich tradycji oraz zaspakajania potrzeb w zakresie czytelnictwa. Połączenie pozwoli również na elastyczne i efektywne wykorzystanie zasobów materialnych obu instytucji, a nadto umożliwi sprawniejszą organizację pracy i zarządzanie personelem.

Współpraca obu tych instytucji jest prowadzona od lat przy wielu wydarzeniach. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Łomża niezależnie od siebie podejmują działania, których celem jest upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej. Np. przy siedzibie Biblioteki w Podgórzu znajduje się pomnik upamiętniający ofiary sowieckich wywózek na Sybir. Podobny pomnik upamiętniający Sybiraków jest także w Giełczynie, przy świetlicy wiejskiej, którą zarządza GOK.

Wśród argumentów przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest także fakt, iż w Pniewie w jednym budynku znajdują się obie instytucje – jest tu siedziba GOK oraz filia  biblioteki.

O przenikaniu się obu instytucji i wspólnym realizowaniu różnych działań świadczy także fakt, że zarówno przy Bibliotece w Podgórzu, jak i przy GOK w Pniewie działają Kluby Seniora, których utworzenie zainspirowała Gmina Łomża pozyskując dofinansowanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Zespolenie Biblioteki i GOK nie spowoduje żadnego uszczerbku w zakresie wykonywanych obecnie zadań obu jednostek, ponieważ podjęte przez organizatora działania nie spowodują zmniejszenia ilości pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację tych działań. Zgodnie z wymogami prawa połączenie pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami instytucji kultury powstałej w wyniku połączenia i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.

- Jesteśmy przekonani, że połączenie zasobów Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu z zasobami Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie dzięki efektowi synergii przyczyni się do skuteczniejszego działania oraz świadczenia wyższego poziomu usług dla mieszkańców i zapewnienia im bardziej różnorodnych form działania. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie, poprzez połączenie obu instytucji oferta będzie na pewno bardziej różnorodna i skierowana do szerszego grona odbiorców. Połączenie Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie pozwoli organizatorowi na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby lokalnej społeczności - czytamy w uzasadnieniu uchwały przyjętej przez Radę Gminy Łomża o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury.

Aby, zgodnie z wolą władz Gminy Łomża, doszło do połączenia obu gminnych instytucji kultury, zgodnie z prawem zgodę na to musi wyrazić Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wcześniej opinie w tej sprawie muszą wyrazić Krajowa Rada Biblioteczna oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Warto dodać, że z bibliotek działających w województwie podlaskim już blisko co trzecia działa jako placówki połączone z instytucjami kultury.

Treść przyjętej przez Radę Gminy Łomża uchwały o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury oraz pełne jej uzasadnienie, publikujemy w załączniku.

Fotogaleria

Załączniki