Centrum Kultury Gminy Łomża

Foto nr 42912
Fotogaleria
Radni Gminy Łomża niemal jednomyślnie, tylko przy jednym głosie przeciw,  zdecydowali o połączeniu od 1 stycznia 2023 roku Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie. Na ich bazie powstanie Centrum Kultury Gminy Łomża, któremu radni nadali Statut. Wcześniej na połączenie gminnych placówek zgodę wyraził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ocenie władz gminy połączenie placówek umożliwi bardziej efektywne wykonywanie zadań gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, z należytym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców. Przypomnijmy, że uchwałę o zamiarze połączenia obu placówek Rada Gminy Łomża podjęła w czerwcu 2021 r. Aby móc przeprowadzić proces zgodnie z prawem wymagane były opinie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Krajowej Rady Bibliotecznej w Warszawie. Oba organy pozytywnie zaopiniowały połączenia, a to było podstawą do wyrażenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgody na połączenie Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie.

Połączenie Biblioteki i GOK nie spowoduje żadnego uszczerbku w zakresie wykonywanych obecnie zadań obu jednostek, ponieważ podjęte przez organizatora działania nie spowodują zmniejszenia ilości pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację tych działań. Zgodnie z wymogami prawa pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami instytucji kultury powstałej w wyniku połączenia i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.

- Jesteśmy przekonani, że połączenie zasobów Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu z zasobami Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie, dzięki efektowi synergii, przyczyni się do skuteczniejszego działania oraz świadczenia wyższego poziomu usług dla mieszkańców i zapewnienia im bardziej różnorodnych form działania. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie, poprzez połączenie obu instytucji oferta będzie na pewno bardziej różnorodna i skierowana do szerszego grona odbiorców – mówi Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża.

Podczas debaty na posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy Łomża, na wniosek radnych została ustalona nazwa nowej placówki „Centrum Kultury Gminy Łomża”. W ocenie władz gminy ona najlepiej opisuje zadania do realizacji których została powołana.

Fotogaleria