Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

ul.M.Skłodowskiej-Curie 1A ,18-400 Łomża czynny: poniedziałek -piątek 7.45-15.45 tel.(086) 216 58 36 fax(086) 215 12 39 e-mail:oswiata@gminalomza.pl
Dyrektor: Tomasz Paweł Tyszka
tel.(086) 216 58 36 wew.25
e-mail:oswiata@gminalomza.pl


Data powstania: środa, 27 sie 2003 14:23
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 08:55
Data edycji: piątek, 2 lut 2007 09:26
Opublikował(a): Elżbieta Modzelewska
Zaakceptował(a): Elżbieta Modzelewska
Artykuł był czytany: 46899 razy
Ilość edycji: 1

Zarządzenie Wójta Gminy Łomża w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 54/15

WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 roku.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 , poz 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” - od dnia 1 września 2015 r. do dnia 8 września 2015 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 należy składać do dyrektora szkoły na terenie gminy Łomża, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Łomża.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dz.U.2015.938
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r.)
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" ustanowionym uchwałą nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna";
2) formy i zakres pomocy;
3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.
3. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.
5. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
6. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 5.
7. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
8. W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez tego ministra.
9. W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas IV techników prowadzonych przez tego ministra.
§ 3. 1. Wartość pomocy, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2) 225 zł - dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
- uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
3) 770 zł - dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
- uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej albo klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) 225 zł - dla ucznia:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- uczęszczającego do klasy III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;
5) 770 zł - dla ucznia:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- uczęszczającego do klasy III, V i VI szkoły podstawowej albo klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;
6) 325 zł - dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
- uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
7) 770 zł - dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
- uczęszczającego do klasy V i VI szkoły podstawowej, klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;
8) 350 zł - dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
- uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
9) 607 zł - dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
- uczęszczającego do klasy II i III gimnazjum, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;
10) 445 zł - dla ucznia uczęszczającego do klasy IV technikum;
11) 390 zł - dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
- uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;
12) 445 zł - dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f
- uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
13) 175 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I lub II szkoły podstawowej - w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.
2. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 7 i 9, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż:
1) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5 - 192,50 zł;
2) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 308 zł;
3) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 9 - 303,50 zł.
§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 2, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
<b>2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.</b>
3. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
4. Wniosek o przyznanie pomocy uczniowi:
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkoły baletowej i liceum plastycznego, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2) szkoły ponadgimnazjalnej rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa
- składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.
5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.
8. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 6, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
§ 5. 1. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, osobę fizyczną, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 2, 5 i 6, oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 2, 5 i 6, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 2, 5 i 6, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
§ 6. 1. Po otrzymaniu listy uczniów, o której mowa w § 5 ust. 1, w tym listy uczniów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gmina, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc, o której mowa w § 2 ust. 6.
2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister ten po otrzymaniu listy uczniów, o której mowa w § 5 ust. 2, informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc, o której mowa w § 2 ust. 6.
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, minister ten po otrzymaniu listy uczniów, o której mowa w § 5 ust. 3, informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc, o której mowa w § 2 ust. 6.
§ 7. 1. Dyrektor szkoły, po analizie wniosków o przyznanie pomocy uczniom, o których mowa w § 2 ust. 6, biorąc pod uwagę lokalne warunki ekonomiczne i społeczne, oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc, o której mowa w § 2 ust. 6, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy tym uczniom.
2. Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, osobę fizyczną, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej sporządza listę uczniów, którym przyznał pomoc, o której mowa w § 2 ust. 6, oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
§ 8. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.
2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, środki na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, przekazuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rachunek bankowy szkoły.
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, środki na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, przekazuje minister właściwy do spraw rolnictwa na rachunek bankowy szkoły.
4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1-3, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno- sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3.
5. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
6. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
7. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".
8. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Data powstania: piątek, 14 sie 2015 10:31
Data opublikowania: piątek, 14 sie 2015 10:44
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 28984 razy

Stypendia szkolne jako pomoc socjalna

Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:
1. uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej, gminazujm, szkoły ponad gimnazjalnej), wychowanek publicznego ośrodka, słuchacz publicznego i niepublicznego kolegium (do czasu kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia);
2. uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku nie przekracza 456 zł.
3. uczeń, który zamieszkuje na terenie Gminy Łomża;
4. uczeń, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w wyznaczonym terminie, czyli od 1 do 15 września 2015 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.
Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosków o stypendium szkolne:
1. Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w tym odpowiednio:
a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia
(zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto z wyszczególnieniem: podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz świadczenia rodzinne wypłacone w zakładzie pracy)
b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne
(odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc)
c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
(zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej)
d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz formie opodatkowania)
e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej
(zaświadczenie lub decyzje o przyznanym zasiłku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego
(decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego)
g) osoby posiadające gospodarstwo rolne
(zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuję się dochód miesięczny w wysokości 250 zł)
h) osoby pobierające świadczenia rodzinne
(zaświadczenie o świadczeniach rodzinnych: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne)
i) osoby otrzymujące alimenty
(przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów)
j) osoby bez dochodu
(własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie)
k) kserokopia legitymacji studenckiej członka rodziny, lub zaświadczenie z uczelni
(wraz z zaświadczeniem o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego)

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 mar 2005 11:39
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2005 13:01
Data edycji: poniedziałek, 12 lut 2007 15:16
Opublikował(a): Elżbieta Modzelewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 34189 razy
Ilość edycji: 2