Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

Zał. Do uchwały Nr XIII/70/95
z 20 grudnia 1995 roku.

S T A T U T

Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża zwany dalej w skrócie „ZESZ” jest jednostką organizacyjną gminy działającej na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 95, poz. 425 z póź. Zm. )
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późn. Zm. )
3) ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe ( Dz. U. Nr 72, poz. 344 z późn. Zm. )
4) niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedziba ZESz mieści się w budynku Urzędu Gminy Łomża przy ul. M. Skłodowskiej.

§ 3

ZESz ma prawo używania pieczęci podłużnej z napisem „Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ul. R. Dmowskiego 10a”.
§ 4

Bezpośredni nadzór nad ZESz sprawuje Zarząd Gminy.II. CEL.
§ 5

Celem jednostki jest prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli gminnych, a w szczególności zarządzania, sprawowania nadzoru w zakresie zgodności z prawem decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół oraz obsługa administracyjno-finansowa.

§ 6

Obsługa administracyjno-finansowa:
1) Gminnego Ośrodka Kultury,
2) Biblioteki Publicznej Gminy Łomża

§ 7


Inicjowanie i koordynacja zamierzeń w zakresie działalności kulturalnej sportowej i współprac z placówkami kulturalnymi i sportowymi z terenu gminy i spoza terenu.


III. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8

1. Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w prawie budżetowym dla jednostek budżetowych.

2. Źródłem finansowania działalności ZESz jest:
1) subwencja oświatowa,
2) dotacja z budżetu gminy,
3) źródła własne.

§ 9

Środki określone w § 8 ust. 2 pkt 1 statutu przekazywane są na konto ZESz w miesięcznych ratach w dniu otrzymania subwencji oświatowej.


§ 10

Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

§ 11

Podstawą działalności finansowej ZESz jest uchwalony przez rade Gminy Budżet gminy.


§ 12

Za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność wymienioną w §5 statutu odpowiada Dyrektor ZESz.IV. ZADANIA

§ 13

1. Podstawowym zadaniem ZESz jest zarząd organizacyjny, administracyjno-gospodarczy, finansowo-księgowy szkół podstawowych i przedszkoli gminnych a w szczególności:
1) sprawy administracyjno-gospodarcze, zaopatrzenia i remontów łącznie z inwestycjami oświatowymi,
2) obsługa kadrowa i finansowo-księgowa,
3) gospodarowanie funduszem płac,
4) sprawozdawczość statystyczna w zakresie realizowanych zadań,
5) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,
6) sprawy dotyczące upowszechniania kultury w tym:
a) współdziałanie w ustalaniu zadań w zakresie kultury oraz obsługi finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej,7) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,
8) opracowywanie wniosków do budżetu gminy w zakresie oświaty,
9) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dyrektorów szkół podstawowych,
10) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu inwestycji i remontów,
11) kompletowanie, przechowywanie zabezpieczanie dokumentów księgowych,
12) przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych ZESz.

2. Całokształtem spraw z zakresu oświaty na terenie gminy z wyłączeniem spraw do kompetencji kuratora oświaty i dyrektorów szkół podstawowych kieruje Dyrektor ZESz. Działający z upoważnienia wójta i Zarządu Gminy.

3. Dyrektor ZESz współdziała z komisją Oświaty i Kultury rady gminy.


V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 14

1. ZESz ma strukturę bezwydziałową. W jednostce powołuje się następujące stanowiska pracy:
a) dyrektor,
b) główny księgowy,
c) dwa stanowiska pracy.

2. Dyrektora powołuje, awansuje i odwołuje Zarząd Gminy,

3. Zatrudnianie, awansowanie i odwoływanie gł. Księgowego następuje w porozumieniu z Zarządem Gminy. Pozostałych pracowników ZESz zatrudnia, awansuje i odwołuje Dyrektor ZESz.

4. Na czele ZESz stoi Dyrektor, Który zarządza całokształtem działalności zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor określa zakres obowiązków dla pracowników ZESz.

6. zasady wymagania i kwalifikacje pracowników ZESz określają przepisy szczególne.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. ZESz obejmuje swoim zasięgiem następujące szkoły podstawowe oraz działające przy nich oddziały przedszkolne:

1) Szkoła Podstawowa w Pniewie,
2) Szkoła Podstawowa w Puchałach,
3) Szkoła Podstawowa w Lutostani,
4) Szkoła Podstawowa w Modzelach Wypychach,
5) Szkoła Podstawowa w Wygodzie,
6) Szkoła Podstawowa w Konarzycach,
7) Szkoła Podstawowa w Czaplicach,
8) Szkoła Podstawowa w Jarnutach,
9) Szkoła Podstawowa w Kupiskach Nowych,
10) Szkoła Podstawowa w Jednaczewie,
11) Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
12) Filia w Giełczynie.

§ 16

Likwidacja ZESz następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.


§ 17

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym jego nadania.


Przewodniczący Rady

Andrzej Szabłowski

Data powstania: środa, 31 sty 2007 10:33
Data opublikowania: środa, 31 sty 2007 10:35
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7753 razy