Strona główna » Inwestycje » Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
22
gru
2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W celu polepszenia warunków życia mieszkańców Gmina Łomża przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie oraz analizę gospodarki energetycznej. Dokument obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. Nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Łomża jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

 

Załączniki do pobrania:

1)      Odezwa do mieszkańców,

2)      Ankieta dla społeczeństwa,

3)      Ankieta dla przedsiębiorców.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator