Strona główna » Oświata, kultura, OSP » Ośrodek Pomocy Społecznej
24
maj
2019

Porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku -

Autor treści: Małgorzata Kozicka
szansą na stworzenie Modelu Kooperacji.
Wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys – w obecności kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Małgorzaty Kozickiej podpisał Porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku odnośnie realizacji projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna. Projekt jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, tworzących Makroregion, a jego czas trwania: od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

Głównymi przesłankami do realizacji projektu były raporty z 5 w/w województw z 2014 r. Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej, realizowanych w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji.

W wyżej wymienionych badaniach wskazano bariery utrudniające współpracę między organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia rodziny (m.in.):

-       niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawne

-       niewystarczająca liczba instytucji wspierających rodzinę

-       niewystarczający przepływ informacji

-       niechęć do współpracy ze strony innych instytucji wynikająca z dużej ilości formalności koniecznych do podjęcia współpracy

-       niewystarczająca znajomość zadań realizowanych przez inne instytucje

Na podstawie raportu wyróżniono potrzeby, które zminimalizowałyby wskazane bariery:

  1. Wypracowanie modelu przepływu informacji.
  2. Stworzenie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej.

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w gminach wiejskich.

Projekt zakłada pośrednie wsparcie rodzin i osób będących w trudnych sytuacjach życiowych. W opisie Modelu Kooperacji zostaną zawarte metody współpracy oraz sposoby przepływu informacji, w celu ukształtowania ostatecznego zestawu usług dla rodziny czy środowiska. Umożliwi to wielozakresowe, kompleksowe wspieranie rodzin, poprzez zwiększenie jakości i systematyczności współpracy między instytucjami pomocowymi. Model kooperacji zostanie wdrożony w gminach wiejskich, jednak obejmować będzie instytucje z dwóch poziomów samorządów – gminnego i powiatowego. Adresatami projektu są osoby, które bezpośrednio pracują na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Realizacja projektu wpłynie na:

-       wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego,

-      włączenie zasobów różnych sektorów (tj. edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji) w kompleksowe wsparcie osób, rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

-       profesjonalizację działań pomocowych i współpracy poprzez systemową kooperację,

-       wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji,

-      opracowanie instrumentu zapewniającego wielowymiarowe, systemowe wsparcie osób i rodzin w wypełnianiu ról i aktywności w lokalnych społecznościach,

-       aktywizację społeczną i stworzenie możliwości usamodzielnienia osób i rodzin.

Projekt jest podzielony na 4 etapy – Kamienie Milowe:

I Kamień Milowy (termin realizacji kwiecień 2018 r. - marzec 2019 r.) – Opracowanie założeń Modelu Kooperacji.

II Kamień Milowy (termin realizacji kwiecień 2019 r. - wrzesień 2020 r.)– Testowaniewypracowanego Modelu Kooperacji

III Kamień Milowy (termin realizacji październik 2020 r. - grudzień 2020 r.)Podsumowanie testów Modelu Kooperacji. Opracowanie raportu z rezultatami.

IV Kamień Milowy (termin realizacji styczeń 2021 r. - marzec 2021 r.) – Realizacja działań edukacyjno-szkoleniowych. Prezentacja rezultatów testu i wypracowanych rekomendacji.

   Mam nadzieję, że niniejsze Porozumienie wpłynie na podjęcie lepszej współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa – podsumowuje wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys.

  • Porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku -
  • Porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku -
Wiadomość opublikowana przez: Administrator
Tematy pokrewne (tagi): gmina łomża, model kooperacji, ops, porozumienie, rops,

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.