Strona główna » Oświata, kultura, OSP » Szkoły Podstawowe
8
sty
2019

Praca dla lokalnego animatora sportu

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża poszukuje kandydata na stanowisko animatora obiektu sportowego ORLIK w Pniewie w ramach programu „Lokalny Animator Sportu 2019”.

I Wymagania niezbędne:
– Ukończony 18 rok życia,
– Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja,
– Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora,
– Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j. t. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.).

II Wymagania dodatkowe:
– Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
– Przygotowanie pedagogiczne,
– Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

III Zakres wykonywanych czynności:
– Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodzin na boisku ORLIK w Pmiewie.
– Współpraca z szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
– Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
– Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
– Angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
– Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.
– Nadzór nad korzystaniem z kompleksu boisk.
– Prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk oraz przekazywanie ich   Fundacji Orły Sportu i ZESz Gminy Łomża.

(szczegółowy zakres zadań Animatora Sportu na stronie

http://www.orlysportu.pl/wp-content/uploads/2019/01/LAS-Regulamin-Naboru-i-Uczestnictwa-2019.pdf                

IV Wymagane dokumenty:
– Życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; U. j.t. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,
– Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).
– Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1).
– Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
– Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
– Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 2).

V Forma i okres zatrudnienia
– Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2019 r. Praca w godzinach popołudniowych w dni robocze (16.00 do 21.00 przy ewentualnych niewielkich zmianach) oraz w wolne od pracy w systemie zmiennym. (ORLIK powinien być dostępny jest 7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt).

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć będzie wynosić 120 godzin:

60 godzin w przypadku powierzenia wykonywania zadań jednemu animatorowi lub 30 godzin miesięcznie – w przypadku powierzenia wykonywania zadań animatora dwóm osobom – umowa zlecenia z ZESz Gminy Łomża 

60 godzin w przypadku powierzenia wykonywania zadań jednemu animatorowi lub 30 godzin miesięcznie – w przypadku powierzenia wykonywania zadań animatora dwóm osobom – na postawie umowy z Operatorem projektu „Animator Sportu” w 2019 r.

VI Sposób i termin składania ofert:
– Oferty należy składać w terminie do 14 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A , 18 - 400 Łomża.


– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
– Dokumentów nie odsyłamy.

 

Dodatkowych informacje pod numerem tel.86 2162893 lub 507 704 771.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.