Strona główna » Aktualności
9
sty
2018

Fachowiec od inwestycji drogowych poszukiwany!

Wójt Gminy Łomża ogłosił nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Infrastruktury. Osoba, która zostanie zatrudniona na tym stanowisku, będzie zajmować się głównie inwestycjami drogowymi. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty do 2 lutego br.

• Określenie stanowiska urzędniczego:

inspektor ds. inwestycji w Wydziale Infrastruktury

 

• Określenie wymagań związanych z w/w stanowiskiem:

1) niezbędne:

- wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym kierunkowe budowlane, preferowane drogownictwo,

- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,

- umiejętność kosztorysowania,

 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe,

- znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.

 

2) dodatkowe:

- uprawnienia budowlane, preferowane drogownictwo

- odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji czasu pracy, kultura osobista,

- doświadczenie w pracy administracyjnej w szczególności w jednostkach samorządowych

- znajomość programów projektowych, AutoCad, lub Intelicad itp

- umiejętność  skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

- kreatywność,

- prawo jazdy kategorii B,

- znajomość obsługi komputerowego programu biurowego,

- znajomość języka obcego.

 

• Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      prowadzenie procesu inwestycyjnego w szczególności dotyczącego dróg gminnych,

2)      przygotowanie i wdrożenie procedur ustawy o zamówieniach  publicznych,

3)      nadzór inwestorski na pracami budowlanymi, w szczególności drogowymi z wyłączeniem nadzoru w rozumieniu prawa budowlanego,

4)      nadzór nad techniczną strona inwestycji i kontakt z wykonawcami,

5)      prowadzenie czynności związanymi z zarządzaniem drogami gminnymi,

6)      opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących dróg oraz dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej do przeprowadzenia robót,

7)      przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz decyzji administracyjnych, umów z zakresu stanowiska,

8)      realizowanie zadań technicznych związanych z funduszem sołeckim,

9)      kontrola formalna dowodów księgowych, opisywanie faktur z zakresu realizacji zadań,

10)   aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działania stanowiska;

11)   realizacja zadań w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej zawartych w aktach prawnych, zarządzeniu Wojewody Podlaskiego oraz w regulaminie Urzędu Gminy Łomża na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

• Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową związana z wyjazdami w teren gminy. Pomieszczenie na parterze budynku.

Umowa o pracę  w wymiarze pełnego etatu pierwsza na okres 6 miesięcy. Obowiązek odbycia służby przygotowawczej.

Stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury bezpośrednio podległe Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury.

• Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył  6 %.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione  umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy  Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. poz. 902 z późn. zm.)” .

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:
Urząd Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pokój nr 4 (sekretariat).
Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji”.

Termin składania ofert: do 02 lutego 2018 r. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływy terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łomża.

Wiadomość opublikowana przez: Administrator

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia usługi, ulepszania i analizy posiłkujemy się usługamii narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele,przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danychuzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotówwspółpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:

  • Analityki ruchu na stronie - Google Analytics
  • Automatycznego tłumaczenia strony - Google Translator
  • Korzystamy z Google Maps
  • Korzystamy z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, wpostaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron iaplikacji internetowych w celach marketingowych oraz umieszczeniaznaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyćobsługę plików Cookies.