Strona główna » Aktualności
21
kwi
2017

Nabór do Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łomża z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2017 r.

      Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 z późn. zm.) Wójt Gminy Łomża o g ł a s z a  nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert   w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  ochrony i promocji zdrowia skierowanych do mieszkańców gminy Łomża w 2017 r. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.

 1.       Zgłoszenia powinny zawierać krótkie uzasadnienie kandydatury ze szczególnym uwzględnieniem stażu działalności w organizacji oraz powinny być podpisane przez osoby uprawnione.
 1.       Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Łomża wybierze 1-2 osoby do pracy
  w Komisji kierując się przede wszystkim dotychczasową współpracą z organizacją oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Łomża.
 1.       Decyzja Wójta Gminy Łomża jest ostateczna.
 1.       Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.
 1.       Udział w Komisji Konkursowej odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża
  i jest nieodpłatny.
 1.       Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Łomża oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża do 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania zgłoszeń.
 1.       Kandydatury należy składać na formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. Nr 4 do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz.1000.
Wiadomość opublikowana przez: Administrator