BIP Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Łomża z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 r.

   Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Łomża o g ł a s z a  nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w miejscowości Nowe Kupiski w 2019 r.

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.
  1. Zgłoszenia powinny zawierać krótkie uzasadnienie kandydatury ze szczególnym uwzględnieniem stażu działalności w organizacji oraz powinny być podpisane przez osoby uprawnione.
  1. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Łomża wybierze 1-2 osoby do pracy w Komisji kierując się przede wszystkim dotychczasową współpracą z organizacją oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Łomża.
  1. Decyzja Wójta Gminy Łomża jest ostateczna.
  1. Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.
  1. Udział w Komisji Konkursowej odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Łomża i jest nieodpłatny.
  1. Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Gminy Łomża oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża do 3 dni roboczych od daty upływu terminu składania zgłoszeń.
  1. Kandydatury należy składać na formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. Nr 4 do dnia 21 lutego 2019 r. do godz.1200.

 

  Wójt Gminy

mgr Piotr  Kłys

 

  

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2019 13:29
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lut 2019 13:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Katarzyna Jastrzębska
Zaakceptował(a): Katarzyna Jastrzębska
Artykuł był czytany: 658 razy