BIP Gminy Łomża

Komunikat nr 1w sprawie przetargu na roboty drogowe

przebudowa ulicy Parkowej w Starej Łomży przy Szosie – ETAP I – od DK 63 do ul. Górnej – km 0+000,00 do km 0+533,40

WI.7013.58.65.03.2018.KL                                                                         Łomża 10 października 2018 r.


W związku z tym, że w dniu 09 października 2018 r. wpłynęło do Gminy Łomża zapytanie dotyczące ogłoszonego 03 października 2018 r. przetargu na przebudowę ulicy Parkowej w Starej Łomży przy Szosie – ETAP I – od DK 63 do ul. Górnej – km 0+000,00 do km 0+533,40 Wójt Gminy Łomża informuje:


Pytanie 1.:


Doprecyzowanie niezgodności:  • PZP przewiduje 3 słupy oświetleniowe a przedmiar 1 szt.


   • podbudowa pod jezdnię: na rysunkach przekrojów przewiduje kruszywo łamane z domieszką destruktu, przedmiar: podbudowa z kruszywa łamanego


Odpowiedź:


Projekt zagospodarowania terenu zamieszczony jako załącznik do SIWZ jest opracowany na całą drogę, to jest od drogi krajowej nr 63 do drogi powiatowej nr 1937 B we wsi Stara Łomża nad Rzeką. W zakresie opracowania jest również rozbudowa oświetlenia, to jest wykonanie nowego na odcinku od ulicy Dolnej do Starej Łomży nad Rzeką. Przedmiotem przetargu nie jest objęta rozbudowa oświetlenia, a zamieszczona w przedmiarze robót wymiana 1 szt. słupa dotyczy słupa telekomunikacyjnego.


W cenie wykonania podbudowy należy uwzględnić wykonanie jej z mieszanki kruszywa niezwiązanego c 50/30, to jest takiej, jak w przedmiarze robót, a nie takiej jak w przekroju konstrukcyjnym i opisie technicznym.


Pytanie 2.:


„Udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający przewiduje dokonywanie płatności miesięcznych zgodnie ze stopniem zaawansowania prac po spisaniu protokołu robót w toku.”


Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w umowie i zapłatę faktury przejściowej, ale nie co miesiąc, lecz co najwyżej po wykonaniu przebudowy lub budowy infrastruktury technicznej oraz wykonaniu co najmniej 50 % wartości robót drogowych.


Pytanie 3.:


Wyjaśnienie: co oznacza likwidacja linii energetycznej w projekcie ZPT


Odpowiedź:


Jeżeli po wytyczeniu krawężników okaże się, że należy przebudować istniejącą linię energetyczną, to Zamawiający przewiduje wykonanie tych robót w ramach robót dodatkowych – z wyliczeniem ich wartości zgodnie ze wskazaniami SIWZ, to jest na podstawie kosztorysu opracowanego metoda uproszczoną, z zachowaniem składników cenotwórczych przyjętych do opracowania ceny ofertowej.


Niezależnie od w.w. odpowiedzi, w załączniku do niniejszego komunikatu zamieszczony jest rysunek zestawu rozsączającego nr 2, którego omyłkowo nie zamieszczono do przetargu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 10 paź 2018 11:33
Data opublikowania: środa, 10 paź 2018 12:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2018 10:09
Opublikował(a): Krystyna Lipińska
Zaakceptował(a): Antoni Szepietowski
Artykuł był czytany: 238 razy